Területi Szakmatámogatási Rendszer Vas és Zala vármegye

Beszámoló a Vas és Zala vármegyei területi módszertan szakmai műhelyeiről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyeit a Vas és Zala vármegyei területi módszertan.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Első alkalommal valósult meg közös szakmai műhely a Vas és Zala vármegyei család- és gyermekjóléti központok szakembereinek részvételével. A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmatámogató munkatársa által szervezett és moderált szakmai programon a 2022. évben kiadott, „Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység módszertani útmutatója” című szakmai dokumentum gyakorlati alkalmazásának tapasztalatairól, hatásairól egyeztettek a szakemberek. Sorra vették a módszertani útmutató tevékenység adminisztrációjára vonatkozó iránymutatásait és bemutatták az útmutató alapján kialakított gyakorlataikat. Egyeztettek a nevelési és oktatási intézményekkel való együttműködésükről, a tevékenységük szakmai tartalmáról. A beszélgetés során az oktatási intézményekkel való együttműködés olyan fontos aspektusa is előkerült, mint az iskolai szociális segítő és az iskolapszichológus együttműködése, tevékenységeik összehangolása, kompetenciáik. A két szakember tevékenységének elhatárolása, az együttműködési lehetőségeik kidolgozása fontos szakmai kérdés, amely támogatja munkavégzésüket.

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat „A szülői érzelmi elakadások hatásai a gyermekekre és a későbbi felnőttkorra” című műhelyén a szociális szakemberek a műhely szakértőjének előadásából az érzelmi érettség kritériumait, az érzelmi elakadás ismertető jeleit, az éretlen szülői viselkedés gyermekre gyakorolt hatásait és a gyermek erre adott lehetséges válaszreakcióit (a hős, az édes kisbaba, a bűnbak, a bohóc, az elfelejtett gyermek) ismerhették meg. A szakértő sorra vette a mentális problémákkal élő szülők gyermekeit támogató, a szociális szakemberek saját kompetenciáin belül alkalmazható eszköztárat.

Az előadás második felében a leggyakrabban előforduló mentális betegségek (depresszió, skizofrénia, alkohol- és kábítószerfüggőség, táplálkozási zavarok, nárcisztikus-, borderline szülő), és az abban szenvedő családtagok viselkedésének jellemzőit, és a gyermekükre gyakorolt hatásukat, a professzionális támogató rendszer lehetséges általános stratégiáját ismertette az előadó.

Az előadás utolsó felében a szakértő iránymutatást adott arról, hogy mit tehetnek a szociális szakemberek a szülőt-, gyermeket – család egészét – támogató folyamatban. A folyamatban kulcskérdés a mentálisan sérülékeny szülők gyermekeinél a pszichés ellenállóképesség – a reziliencia – támogatása, amelynek erősítése több területen lehetséges a szociális munka eszközeivel.

hdr

Családok átmeneti otthona

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat családok átmeneti otthonait támogató munkatársa szakmai műhelyét a Szombathelyi Barnahus Szolgálathoz szervezte.

Dr. Lazáry Györgyné igazságügyi pszichológus szakértő, a Szombathelyi Barnahus Szolgálat szaktanácsadója kísérte a tartalmas programot. A szakember előadásában a szolgálatuk megnyitásáról, a szolgálat feladatairól, szolgáltatásáról és a működéséről adott tájékoztatást a műhely vendégeinek.

A szakmai műhely második felében a szociális szakemberek megtekinthették a szolgálat helyiségeit, berendezési tárgyait és speciális eszközeit.

Idős személyek ellátása

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat műhelyének témájául a demenciával élők speciális szükségleteire épülő nappali ellátást választotta. Szakértőnk, Ráczné Németh Teodóra, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat – Dunántúli Regionális Központja Regionális szakmai vezetőjének előadásában elsőként a nappali ellátás működtetésének kiemelt kockázati szempontjait ismertette.

Alapelvek közül hangsúlyosan jelent meg az előadásban a prevenció, az autonómia, a személyközpontú ellátás megvalósítása, az önrendelkezés és az emberi méltóság tiszteletben tartásának összehangolása a demenciával élő személy ellátása során.

A biztonság elve témakörhöz kötődően hangsúlyt kapott a műhelyen az elkóborlás elleni intézkedések gyakorlata, az alkalmazható óvintézkedések és az ellátottak szükségleteihez igazodó speciális tárgyi feltételek. Megállapítást nyert, hogy különösen fontos, hogy a szervezet mit gondol a demenciáról, a demenciával élőkről, milyen tudás, szemlélet birtokában vannak a munkatársak. Az ellátotti jogok kérdése, az adatkezelés gyakorlata ugyancsak kiemelt terület az ellátásban és a műhelyen az előadó példákkal hívta fel a figyelmet az adatkezelés speciális eseteire.

Az előadást követően a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Zalaegerszegi Gondozási Központ munkatársai mutatták be a demenciával élők ellátására kialakított gyakorlataikat.

A Zalaegerszegi Gondozási Központ szakmatámogató munkatársa az idős személyek ellátását biztosító szolgáltatóknak két alkalommal szervezett műhelyt az elsősegélynyújtással, életmentéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek frissítésére. A szolgáltatók körében népszerű műhelyeken részt vevőknek mentőtiszt adta át a témában a legaktuálisabb ismereteket és lehetőségük volt a szakember által biztosított eszközökön – AMBU fantom és oktató félautomata defibrillátor – a felfrissített ismereteket a gyakorlatban is elmélyíteni.

Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

A Zalai Falvakért Egyesület elnöke – programunk szakmatámogató munkatársa falu- és tanyagondnoki területen – műhelyein a társszakmák együttműködése volt a fókuszban. A két helyszínen lebonyolított workshopra Vas és Zala vármegyei falu- és tanyagondokok, fenntartóik, házi segítségnyújtók és család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók kaptak meghívást.

Az egyes szakterületekről szóló előadások után a társszakmák képviselői asztaltársaságokban dolgozták fel a közös pontok, együttműködések, kompetenciahatárok kérdését és tettek javaslatokat az együttműködés lehetséges fejlesztési területeire.

Az együttműködés számos pontját azonosították a szakemberek és megállapítást nyert, hogy az „azonos terepen” folyó tevékenységükkel egymás szolgáltatásait és az ahhoz való hozzájutást is támogatják, segítik, és a vármegyékben a szolgáltatók között jól működő kapcsolatrendszert, gördülékeny együttműködést látnak. Különösen hangsúlyos a szociális szolgáltatások összehangolása, a közös érdek, szakmai (jogszabályi) cél mentén történő feladatellátás, mégpedig az igénybe vevő otthonához közeli ellátás biztosítása, a bentlakásos elhelyezés szükségességének késleltetése. A tanácskozáson összegyűjtötték a Vas és Zala vármegyei aprófalvas települési szerkezetből eredő sajátosságokat a munkavégzésben, és az integrált intézményi forma előnyeit a műhellyel érinett szolgáltatások együttműködésében.

Az együttműködések fejlesztésének lehetséges területeinek a további közös szakmai tanácskozásokat, a szakemberek közvetlen kapcsolattartását, a prevenciós célú együttműködés erősítését, a településen élőkkel való folyamatos kapcsolattartást, a kompetencia határon belüli munkavégzést, a másik szakértelmében való bizalmat, a belépő munkatársak támogatását, a szolgáltatók szerepbiztonságának erősítését látták.

Fogyatékos személyek ellátása

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. szakmatámogató munkatársa Szombathelyre hívta meg műhelyeire a Vas és Zala vármegyében fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatást nyújtókat.

A szervező térítési díj témában szervezett műhelyén a szakemberek közreműködésével a két vármegye szolgáltatóinak személyi térítési díj megállapításával kapcsolatos gyakorlatáról kaptunk képet. A gyakorlat a két vármegyében fenntartónként változó. A témában a támogatott lakhatás szolgáltatás tekintetében mutatkozott nagyobb igény a szolgáltatók szakmatámogatására.

Konzorciumi partnerünk szolgáltatási elemek gyakorlati megvalósítását a középpontba helyező szakmai műhelyén a vendégek sorra vették az egyes szolgáltatási elemek jogszabályban előírt tartalmát megvalósító gyakorlataikat, amelyekben sok a hasonlóság. A különbözőségeket a szolgáltatás működtetését befolyásoló helyi adottságok – a szakemberek elérhetősége, az ellátási terület adottsága, külső kapcsolatok lehetősége – okozzák.

Hajléktalanellátás

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja szakmatámogató munkatársa szakmai műhelyeire a két vármegye hajléktalanellátó intézményeinek munkatársait várta.

Két szakmai műhely fókuszában a hajléktalanügyi országos munkacsoportban éjjeli menedékhely ellátáshoz kötődően készülő szakmai ajánláshoz a szolgáltatók véleményének, javaslataiknak, elvárásaiknak a gyűjtése volt. A műhely beszélgetéseken régóta képviselt szakmai álláspontok, javaslatok hangzottak el, amelynek megoldását várják a szolgáltatók. A harmadik találkozón felmérték a szakemberek a hajléktalanok körében előforduló addiktológiai problémákat, gyakoriságukat, és összegyűjtötték az ellátásukra vonatkozó javaslataikat.

Szenvedélybetegek ellátása

A programunk meg valósítása során fontosnak gondoljuk, hogy a szolgáltatóknak olyan témákban is szervezzünk műhelyeket, amelyek a tudástárukat gyarapíthatják.

Ennek szellemében szervezte meg a pszichotraumák és a szenvedélybetegségek összefüggéseit feldolgozó műhelyét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti szakmatámogató munkatársai, aki műhelyére a Vas és Zala vármegyében szenvedélybetegek ellátását biztosító szolgáltatókat várta.

A szakmai műhely első felében dr. Szabó József előadásában az addikciók értelmezési, kezelési modelljeiről, majd a másodlagos addikció hátteréről – a szenvedélybetegségek és a hátterükben meghúzódó pszichotraumák (PTSD, akut stressz zavar, bántalmazás/érzelmi elhanyagolás) összefüggéséről – tartott előadást a műhely vendégeinek, ismertetve pszichotraumatológiai elméleteket.

Az előadás második részében pszichoterápiás módszerekről tartott ismertetőt. Bemutatta a Francine Shapiro által kidolgozott EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terápiás módszert,

ismertette az EMDR-en alapuló wingwave-módszert, az ugyancsak EMDR módszeren alapuló brainspotting módszert, a neurofeedback tréninget és a műhely vendégei megismerhették az EMDR terápiás módszer egyéni és csoportos alkalmazásának lehetőségeit, és tájékoztatást kaptak az Akut Stressz Zavar Stabilizációs (ASSYST) protokollról.

A műhely második felében a szociális szakemberek a szakértő moderálásával elsajátítottak egy EMDR módszeren alapuló egyszerű traumafeldolgozási technikát, amely öngyógyításra, mások megsegítésére is alkalmas.

Támogatott lakhatás

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti által szervezett támogatott lakhatást és közösségi pszichiátriai ellátást érintő szakmai műhely szakértője, Herold Krisztián – a Közösségi Szolgáltatások Dél-Baranya intézményvezetője, szupervízor, fejlesztő-tanácsadó és az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete elnökség tagja – előadásában a támogatott lakhatás alapértékeit, a felépülés alapú megközelítést, a közöségi rehabilitációs vezérelveket, a szolgáltatás vezérelveit, a támogatott lakhatás-közösségi ellátás viszonyát, az interprofesszionális team tagjait, a szolgáltatási elemek lényegi pontjait összegezte az ellátásokban jártas szakembereknek.

A műhelybeszélgetés során a szakemberek sorra vették az ellátottak természetes és a professzionális támogatóit, a természetes támogatók gondozási folyamatot támogató és arra kockázatot jelentő viselkedését, és néhány, az együttműködésüket erősítő, támogató technikát, valamint a természetes támogató közeg hiányát pótló intézményi gyakorlataikat.

Ezt követően a tanácskozás fókuszába az interprofesszionális team tagjainak együttműködése került, amely alapvető fontosságú az igénybe vevő szükségletére fókuszáló ellátás biztosításához.

A műhely konklúziói: a közösségi ellátás működtetését a helyi adottságok befolyásolják. A szolgáltatási alapelveket szem előtt tartva helyben jó együttműködések alakíthatóak ki szociális és egyészségügyi szolgáltatók, vagy szociális szolgáltatók között. A workshop a további együttműködés igényével zárult.

Tartós bentlakásos ellátás

A Vas és Zala vármegyében működő tartós bentlakást nyújtó intézmények vezetőinek, középvezetőinek részvételével zajlott konzorciumi partnerünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza – Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc műhelye, amelynek témái a dolgozói elvándorlás és a munkaerő toborzás/munkaerő-megtartás módszerei/technikái voltak.

Ráczné Németh Teodóra, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat – Dunántúli Regionális Központja Regionális szakmai vezetőjének előadásából megismertük a motiváció természetét, az alapmotivációkat, a motivációs elakadás, megrekedés leggyakoribb okait, a motiváció kialakítását, fenntartását szolgáló lehetséges eszközöket.

Ezt követően Benkőné Lengyel Melinda, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szervezetfejlesztési vezetője az „Álom – munka –társ” –ról tartott előadást.

Majd a műhelyen a résztvevők kisebb csoportokban a toborzás nehézségeit vették sorra, a „beillesztés” során felmerülő nehézségeket, lehetőségeket tárták fel, valamint a motiválás alkalmazott és lehetséges eszközeit gyűjtötték össze.

A szakmai műhelymunka második felében a szociális szakemberek súlyozása alapján hat kérdéskör részlétes feldolgozás a történt: a szervezeten belülikommunikáció, a munkavállalók elismerése,a szervezeti kultúra kialakítása, a befogadóképesség, az intézmény hírneve, bérezés és egyéb juttatások.

A műhely a szociális szakemberek és dr. Andráczi – Tóth Veronika, a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Főosztályvezetőjének beszélgetésével zárult.

Related Post

Foglalkoztatás az Esőemberke Alapítványnál SzombathelyenFoglalkoztatás az Esőemberke Alapítványnál Szombathelyen

Az ESŐEMBERKE ALAPÍTVÁNY a Vas vármegyei autistákért, az autizmussal érintett családokért dolgozik huszonöt éve. Alapítványunk célja az autizmussal érintettek és családjaik támogatása. Az évek során az Alapítvány az autizmussal érintettek és családjuk számára számos szülőtréninget, előadásokat, szülőklubot rendezett és segítette az iskolai autista csoportokat. Az alapítvány két intézményt működtet Szombathelyen: a ...

Foglalkoztatás az MMSZ Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti kehidakustányi telephelyénFoglalkoztatás az MMSZ Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti kehidakustányi telephelyén

Az intézmény Olajág Otthona Zala megye északi részén a Zala völgyében fekvő településen található egy főútra vezető csendes mellékutcában, szép természeti környezetben. Az alkoholfüggőségi problémával küzdőket ellátó telephelyen az önálló életvitelre átmenetileg nem képes, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulók számára működik húsz férőhelyes szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona. ...

Beszámoló a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás szakmai műhelyeirőlBeszámoló a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás szakmai műhelyeiről

A falu- és tanyagondnokoknak, fenntartóiknak meghirdetett műhelyeinket a Vasvár Népfőiskola és Zalaszentlászló önkormányzata Makovecz Faluháza fogadta be. A szakmai találkozón vendégeink voltak a Vas és Zala vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály munkatársai is. A műhelyek elsősorban a tapasztalatcserét, másodsorban az ismeretek megosztását szolgálták, és interaktív jellegükből fakadóan a véleménycserét ...