TSZR Tájékoztató

TSZR Tájékoztató

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett területi szakmatámogatási rendszer létrehozására. A pályázati felhívás területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakítását szolgálta a területi szociális alap- és szakosított ellátási, továbbá gyermekjóléti alapellátási szakmatámogató hálózat létrehozásával, amely mind területi mind szakterületi vonatkozásban lefedi az adott területi egység teljes szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatási spektrumát.

Konzorciumunk az alábbi kötelező feladatok megvalósítását vállalta, illetve köteles részt venni a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet jogszabályban előírt feladatainak ellátásában az alábbiak szerint:

– információ gyűjtése Vas és Zala vármegye terület ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekről, az információk összesítése, kiértékelése, a beérkezett adatok és az azokból készült elemzések Szociális Ágazati Portál területi szakmatámogatói alpontjában, és a hálózatunk honlapján való folyamatos közzététele, kimutatások, felmérések, kutatások, elemzések készítése,

– a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet felkérésére részvétel a működés engedélyezést végző kormányhivatal kirendelése alapján a bejegyzési eljárás keretében végzendő szakmai program véleményezésében, továbbá az engedélyesek működésének ellenőrzésében és szakmai célvizsgálatban (önállóan Konzorciumunk ellenőrzést nem végezhet),

– negyedévente Vas és Zala vármegye tekintetében az ágazatot érintő hírekről, változásokról, egyéb információkról összefoglaló dokumentum (hírlevél) készítése és közzététele, és folyamatos információáramlás biztosítása hálózatunk honlapján,

– az Emberi Erőforrások Minisztériuma és/vagy a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet megkeresésére a szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális szolgáltatások humánerőforrás helyzetéről adatot gyűjt és szolgáltat,

– az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet iránymutatása alapján javaslattétel a fenntartók felé a szociális ellátórendszer fejlesztésére, és felkérésre részvétel az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,

– a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások működése során a jogszabályokban előírt feltételek teljesítésének, a szakmai szabályok érvényesülésének figyelemmel kísérése, és a tapasztalatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet tájékoztatása,

– szakmai segítség nyújtása a szociális szolgáltatások megszervezéséhez, szakmai módszerek bevezetéséhez és alkalmazásához, 

– segítségnyújtás szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásához, szakmai kérdésekben szakmai ajánlások, útmutatók készítése, és jóváhagyásra történő felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére,

– a szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatók, intézmények tájékoztatása új szakmai módszerekről és új szolgáltatási formákról,

– a konzorcium munkatársához forduló, ellátást igénybe vevő személyek tájékoztatása a szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az eljárásról.

– szakmai műhelyek szervezése, konkrét ügyekben, krízishelyzetekben esetmegbeszélés szervezése,

– együttműködés az egyházi módszertani intézményekkel.

Konzorciumunk nagy hangsúlyt szeretne fektetni vállalt feladatai közül mindazoknak, amelyek témájukban a Vas és Zala vármegyei szolgáltatóknak és ellátást igénybe vevőknek nyújtandó konkrét, gyakorlati szakmatámogatást biztosítanak. Szeretnénk segíteni a szolgáltatók munkáját, és az ellátást igénybe vevők döntését az információ gyors átadásával vagy épp a szereplők közötti közvetítéssel. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a szolgáltatók megismerhessék egymás munkáját a gyakorlatban, és fórumot szeretnénk biztosítani a szolgáltatók közötti párbeszédnek, tapasztalatcserének. 

Kérem, hogy keressék munkatársainkat kérdéseikkel, problémáikkal, látogassák honlapunkat és fogadják a pályázatban vállalt feladatok megvalósítása érdekében munkatársaink megkereséseit. Köszönjük!

Ódor Richárd

intézményvezető

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti