Gesztorszervezet

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti

Intézményünk pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére a szociális alap- és szociális szakosított ellátások széles palettáját nyújtja.

Az intézmény székhelye Zala vármegyében, Hévíztől 13 km-re Zalaapátiban található.

Az intézmény ellátási területe pszichiátriai betegek szakosított ellátása, támogatott lakhatás tekintetében Budapest főváros közigazgatási területe, a szenvedélybetegek ellátása tekintetében Zala vármegye közigazgatási területe, de a férőhelyek 10 %-áig az intézmény az ellátási területén kívül lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőt is fogadhat.

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás vonatkozásában az ellátási terület a nagykanizsai, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi járások közigazgatási területe. 

A nappali ellátások, fejlesztő foglalkoztatások tekintetében pedig Zala vármegye közigazgatási területe.

Intézményünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Tilaj, Türje, Zalabér, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalavég, Almásháza, Vindornyaszőlős és Zalacsány települések közigazgatási területén biztosítja.

SZOLGÁLTATÁSOK

Pszichiátriai betegek otthona

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti- Székhely (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7.) – pszichiátriai betegek otthona  

pszichiátriai betegeket fogadó otthonban azon krónikus pszichiátriai betegek ellátása történik, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

Az ápolást, gondozást nyújtó otthon az ellátására jogosult személyeknek teljes körű ellátást és a fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhöz igazodóan differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást nyújtanak.

Az otthon akadálymentesített.

Az ellátottak szűkebb életterét biztosító lakószobák kisebb része két ágyas, többségük nagyobb létszámú. Rádió, televízió, videó a szobák egy részében, illetve a társalgókban megtalálható. A szobákban nővérhívó berendezés is rendelkezésre áll. Beköltözéskor a lakó hozhatja saját, megszokott személyes tárgyait, ruházatát. 

Az intézmény napi ötszöri, illetve orvosi javaslatra diétás vagy gyakoribb étkezést biztosít, amelyet tágas ebédlőben fogyaszthatnak el. A napi étkezések lebonyolításában, előkészítésében tevékeny részt vállalhatnak a lakók is.

Az ápolási-gondozási feladatok az ellátott bevonásával történnek olyan tevékenységek végzésében, amelyeket maga tenne meg, ha képes lenne rá.

A folyamatos felügyeletet otthonainkban ápoló-gondozók, szociális szakemberek biztosítják, ezzel biztonságot, nyugodt körülményeket teremtve a lakóknak.

Az egészségügyi ellátás szervezéséről és a prevenciós, illetve gyógyító tevékenység megvalósulásáról intézményünkben orvos gondoskodik.

Az egyéni és közösségi vallás gyakorlására az otthon szomszédságában elhelyezkedő templomban van lehetőség.

Az intézmény lakói részére idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés csoport nyújt segítséget. Itt szakemberek biztosítják a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltésének feltételeit, szükség szerint szociális foglalkoztatást, valamint szocioterápiás foglalkoztatást, a lakó családi- és társas kapcsolatai fenntartásának a feltételeit. A napi sajtó és egy olvasó-, illetve klubszoba is a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja.

A munkatársak által szervezett programokon való részvétel önkéntes, ezeken a lakók érdeklődésüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. Hódolhatnak a hobbijuknak, és a közösségért tenni akarók a műsorok, kirándulások szervezésében is részt vehetnek. Az ellátottak az otthonban működő kulturális szakkörök (irodalmi, kézműves, ének – zene – tánc, stb.) szolgáltatásait önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. 

Szenvedélybetegek otthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú intézménye, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza – Olajág Otthon Kehidakustány (8784 Kehidakustány, Kúria utca 7.)

Intézményünk egyetlen telephelye biztosítja e három ellátási formát azzal a céllal, hogy minőségi szolgáltatások nyújtásával járuljon hozzá a szenvedélybeteg-ellátás új alapokra helyezéséhez.

A szakemberek fő törekvése, hogy az ellátást igénybe vevők integrált és teljes jogú tagjaivá váljanak a társadalomnak, illetve reintegrálódhassanak különböző közösségekbe, amennyiben függőségüket, illetve kontrollvesztő megnyilvánulásaikat megszüntetik.

Ennek eléréséhez alkalmazott eszköz, a szocioterápia a humán tevékenységek teljes skáláját felölelő, a kapcsolatok dinamikájára céltudatosan épülő módszerek összessége, amelyek alapja a beteggel/klienssel/ellátottal és hozzátartozójával egyeztetett, és az egyén képességére, választására alapozott terv megalkotása.

A szakemberek gondoskodnak az ellátott mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítják a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek megelőzésére egyéni, csoportos megbeszélést, a pszichoedukációt – a beteg és a hozzátartozó tájékoztatását a betegségről-, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási, rehabilitációs tervek megvalósítását, valamint a hitélet gyakorlását. A mentálhigiénés ellátás keretében is segítik a telephelyen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok, a terápiás közösség működését. Az intézmény lakói kapcsolatot tartanak fenn önsegítő csoporttal is.

A rehabilitáció tartalma elsősorban az ellátottak egészségügyi állapotának megfelelő szintre hozatala, szinten tartása, a készség- és képességzavarokkal összefüggésben a funkciók javítása, a munkavégző képesség helyreállítása, a szorongás, a félelem és a rossz hangulat feloldása, a megküzdés fejlesztése, a szociális integráció javítása, az önállóság fokozása, a betegségnek megfelelő viselkedés kialakítása, a rizikóviselkedések módosítása, az önkontroll kialakítása és a stressz-menedzsment.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a saját otthonukban élő, 65 év feletti, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt segítségre szoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes emberek igényelhetik a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során biztosítjuk, hogy segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen haladéktalan megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében azonnal intézkedik, szükség esetén pedig további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátást kezdeményezi.

Támogatott lakhatás és szociális alapszolgáltatások

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza – Napsugár Szolgáltató Központ Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Deák F. u. 3.)

támogatott lakhatás során a pszichiátriai betegek részére biztosítunk szolgáltatást életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességnek megfelelően. A cél az ellátott önálló életvitelének fenntartása, támogatása a lakhatási szolgáltatás biztosításával, a sokrétű mentálhigiénés-, illetve a szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitellel, a közszolgáltatások igénybevételét és a befogadó település közösségi életében való részvételt segítő szolgáltatásokkal. Az igénybe vevő komplex szükségletfelmérése alapján, vagy az erre vonatkozó igény esetén a tizenkét férőhelyes, így családias légkörű elhelyezést biztosító házakban felügyeletet, az étkeztetést, a gondozást, a készségfejlesztést, a tanácsadást, a pedagógiai-, a gyógypedagógiai segítségnyújtást, a szállítást, a háztartás vezetését támogató vagy a háztartás vezetését pótló szolgáltatást biztosítunk.

Kékibolya Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 107.)

Vadvirág Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 155.)

Kéknefelejcs Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Templom utca 8.)

Nárcisz Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Templom utca 2.)

Orgona Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 121./A.)

Szegfű Ház Egeraracsa (8765 Egeraracsa, Fő u. 72.)

Szociális alapszolgáltatások

Intézményünk szolgáltató központja a támogatott lakhatásban élők részére szociális alapszolgáltatásként étkeztetést, házi segítségnyújtást, pszichiátriai betegek közösségi ellátását és a pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtja.

Foglalkoztatás

Az intézményen belüli foglalkoztatás célja a munkavégzésre képes ellátottak foglalkoztatása, valamint meglévő képességeik fejlesztése, szinten tartása. 

A foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő keretben történik. A foglalkoztatásban, illetve a munkában való részvétel a lakók részéről önkéntes.

A fejlesztő foglalkoztatás történhet határozott idejű munkaviszony, vagy fejlesztési jogviszony alapján. 

A határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás az ellátottat a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre készíti fel, míg a fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja a munkavégzéssel összefüggő készségek helyreállítása, fejlesztése, végső soron pedig az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

szocioterápiás foglalkozás célja a lakó képességeinek szinten tartása és fejlesztése. A formáit a szakemberek az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg a fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.

A szocioterápiás foglalkoztatások formái lehetnek:

  • munkaterápia,
  • terápiás és készségfejlesztő foglalkozás,
  • képzés.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a közösségi ellátások és a támogatott lakhatás ellátási formák szakmatámogatását vállalta Vas és Zala vármegye területére terjedően.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését, és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársamhoz.

Intézményünk székhelye:

8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7.

Honlap: www.maltai.hu

Ódor Richárd

intézményvezető

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti