Gondviselés Háza-Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc

Gondviselés Háza-Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc

A Gondviselés Háza – Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc és a Gondviselés Háza – Szivárvány Lakóotthon az integrált intézmény székhelyén nyújtanak ellátást, míg a Gondviselés Háza – Tulipánfa Otthon, a Gondviselés Háza – Orgona Lakóotthon, a Gondviselés Háza – Tőzike Lakóotthon, valamint a Gondviselés Háza – Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló intézmények telephelyen nyújtott ellátások, mindösszesen 485 fő (435 fő fogyatékossággal élő és 50 fő időskorú) igénybevevő részére.

A székhely intézmény 1951. óta működik Iváncon az „Őrség kapujában”; gróf Sigray Antal volt családi birtokán. A 20 holdon fekvő földterület nagy része kastélypark, amely az országban is egyedülálló fafajai gazdagságával. Itt található Magyarország legnagyobb, és legidősebb kb. 235 éves tulipánfája. A kastély és a hozzátartozó épületegyüttes műemlék védelem alatt áll.

Nevezetességei többek között az impozáns, faburkolatú könyvtárszoba, a márvánnyal borított egyedülálló fürdőszoba, a cararrai márványból készült kandallókkal felszerelt társalgó, és a stukkódíszítéses lakószobák.

Az intézményben konyha, mosoda és kisegítő gazdaság működik. Emellett a fejlesztő foglalkoztatás keretében bio-gazdálkodást is folytatunk, amely 2005. év óta tanúsított bio-minősítéssel rendelkezik. A biogazdálkodás során termesztett zöldségek, gyümölcsök, palánták, és a kézműves műhelyben előállított termékeink megvásárolhatók intézményünk parkolójában működő Tulipánfa Boltban, illetőleg kiállításokon és vásárokon.

Szociális szolgáltatásunk célja az igénybevevő korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátás biztosítása, valamint az ellátottak pszichés gondozása, továbbá célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése, foglalkoztatásuk biztosítása.

Ellátottaink emberi méltóságának, azonos jogának, esélyegyenlőségének elismerése és elismertetése; életük kiteljesítésének segítése a feladatunk a Gondviselés Házában.

Szolgáltatásunk révén javíthatunk életkörülményeiken, segítünk a napi problémák megoldásában, az elmagányosodás kiküszöbölésében. 

Fő profilunk az ápolás-gondozás, ezért legfőbb mértékben a feladatok is ehhez kapcsolódnak. Munkánkat hivatástudattal, elkötelezettséggel végezzük, a minőségi ápolás követelményei szerint igyekszünk ellátottaink szükségleteit maradéktalanul kielégíteni.

Az ápolói munka a fizikai és pszichés ellátáson túlmutató tevékenység. Szakmai igényességünk és céljaink megvalósítása érdekében a mindennapi rutin munkát a folyamatosan bővülő ismeretek alkalmazásával végezzük.

Az intézmény munkatársai együttműködve mindent megtesznek a lakók testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében. Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítésén, valamint a lakók mentálhigiénés ellátásának biztosításán az intézmény valamennyi dolgozója együtt tevékenykedik.

Hitélet: Lehetőséget biztosítunk a különböző vallási felekezetek képviselői számára a lakókkal való rendszeres kapcsolattartásra. A mozgásukban korlátozott ellátottak lakószobájukban fogadhatják az egyház képviselőit. Az egyéni vallási ceremóniák – szentgyónás, szentáldozás, betegek kenete, úrvacsora stb.- zavartalan gyakorlását szintén elősegítjük. Az Istentiszteletek, misék idejéről és egyéb lehetőségekről külön tájékoztatjuk lakóinkat. Az intézmény ellátottjai kötelesek lakótársaik vallási, hitbeli hovatartozását tiszteletben tartani, egymás méltóságteljes vallásgyakorlását elősegíteni.

Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez, továbbá fejlesztő és akkreditált foglalkoztatást biztosítunk.

A szocioterápiás foglalkozások formáit, az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztanunk, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzéseinkkel összhangban. 

Munkaterápia keretében foglalkoztatott lakóink munkaterápiás jutalom ellenében segítenek az udvari munkákban és az osztályokon.

Terápiás és készségfejlesztő foglalkozásban részesül intézményünk többi lakója: kiscsoportos foglalkozások és egyéni fejlesztés keretében – képességeik és érdeklődésük figyelembevételével. Ilyen foglalkozások: imaórák, felolvasások, egészségmegőrző testmozgás, irodalom és kézműves szakkör, skoláris ismeretek szinten tartása, szituációs helyzetgyakorlatok stb. 

Az ellátottak részvétele a foglalkozásokon önkéntes. A televízió nézés, rádióhallgatás, az egyéni illetve a csoportos igény szerinti filmvetítés, könyvtári könyvek, hanganyagok kölcsönzése folyamatosan biztosított. Kirándulásokat, kulturális rendezvényeket, színház- és mozi látogatásokat, kreatív foglalkozásokat szervezünk évente több alkalommal.

Mozgásterápiát tornacsarnokunkban egyéni és kiscsoportos keretek között végzünk. Lehetőséget kínálunk kosárlabda, kerékpár, labdarúgás és asztalitenisz szakágakban a sportolásra, és a versenyzésre. Intézményünk kosárlabdacsapata rendszeresen részt vesz a Magyar Speciális Olimpia országos és regionális kosárlabdaversenyein.

Fejlesztő foglalkoztatási, és ellátási szakmai programunk alapja, hogy az értelmileg akadályozott emberek – képesek alkotó, értékteremtő munkát végezni, értékesíthető termékeket készíteni, és szolgáltatásokat nyújtani. 

Az Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás keretében lakóinkat a bio- gazdaság területén, porta szolgálat, állatgondozás, kézműves és mosodai tevékenységben foglalkoztatjuk.

Az Szt. szerinti fejlesztési jogviszony szerinti foglalkoztatásban részt vevő lakóink foglalkoztatása az alábbi tevékenységekben valósul meg: portai szolgálat, park- és állatgondozás, bio-kertészet, takarítás, eladói tevékenység, mosodai és kézműves tevékenység.

Vásározásokon, piacon, rendezvényeken a kézműves és biotermékeink értékesítésével a többségi társadalom fogyatékos emberekkel szembeni attitűdjét is alakítani tudjuk, valamint segítjük a társadalmi el-, és befogadást. 

Egyéni, és kiscsoportos fejlesztéseink során a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevőknek a munkavégzéshez való pozitívabb attitűd kialakítását, tudatosítását, ill. a munkavégző képesség összetevőinek magasabb szintre történő fejlesztését tűztük ki célul, mint például: munkától való eltérülés leküzdése, kitartás fokozása, a munka előnyeinek megismertetése, megfelelő hozzáállás elősegítése, munkavégzésük nyomon követése. A táplálkozáson belül kulturált étel-, italfogyasztás és készítés, a személyes higiéné tekintetében a tisztálkodás, a megfelelő időjáráshoz, alkalomhoz igazodó öltözködés, pénzkezelés, stb.

Rendkívül fontosnak tartjuk a szociális önállóság fejlesztését (társas kapcsolatok, önálló étkezés stb.) Intézményi szakmai programunk szolgáltatásai messzemenően illeszkednek a fejlesztő foglalkoztatás rendszeréhez, de elsősorban az egyéni igényekhez. 

Ennek megfelelően, a munka, mint a fejlesztés speciális eszköze, komplex módon járul hozzá otthonlakóink szocializációjához, integrációjához, autonómiájához, és normalizációjához. Hiszen az értelmileg akadályozott emberek akkor jelennek meg sikeres és magabiztos emberként a társadalomban, ha ismerik és elfogadják önmagukat, ha a szociális szolgáltatást végzők segítségével összehangolják képességeiket és valós lehetőségeiket.

Azon ellátottaink esetében ahol a fejlesztési célok megvalósulnak, illetve a fejlesztő foglalkoztatásban nem tudnak részt venni indokolt az akkreditált vagy a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatás. Az akkreditált foglalkoztatásban történő részvételre a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására helyben létesített akkreditált telephelyen van lehetőség.

Lakóotthonok: 

Intézményünk három, értelmükben akadályozott személyek részére fenntartott lakóotthont működtet, melyek ellátási formájukat tekintve: ápoló – gondozó célú lakóotthonok. A fogyatékos személyek önállóságának, egyéni lehetőségeinek kiterjesztését: az autonómia elvét; a hétköznapi életfeltételek elérhetőségét: a normalizáció elvét, valamint a másik személy integritásának kölcsönös elismerését: az integráció elvét jelenleg lakóotthonaink által kínált életforma nyújtja a leghatékonyabban. 

Az Orgona Lakóotthon 8 fő részére biztosít ellátást. Az ellátást igénybevevők által szervezett közösség szakmai szempontból (re)habilitációs célúnak tekinthető, ám jogszabályi megfogalmazás szerint nem az. 

A Szivárvány Lakóotthon 10 fő részére biztosít lakóotthoni ellátást, lakói segítő személyek részvételével működő közösség.

A Tőzike Lakóotthon 12 fő részére biztosít ellátást, amely szintén segítő személyek részvételével működő közösség.

Szakmai célkitűzésünk, hogy a lakóotthonban élő ellátottak a lehető legrövidebb idő alatt a fejlesztő pedagógia és a személyre szabott szociális ellátás hatására képessé váljanak az önálló életvitelre, az emberi szükségleteket szolgáló napi ismeretek teljesítésére, begyakorlására. 

A lakók elhelyezése írásbeli vagy szóbeli kérelemre történik. Felnőtt korú, értelmileg akadályozott, illetve időskorú személyek fogadására van lehetőségünk.

Intézményünk szakmai, fejlesztési programjaiban az időskorú, és akadályozottsággal élő emberek személyiségéből indulunk ki, s alapvető jognak tekintjük, hogy otthonlakóink egyéni képességeik szerint méltóságteljes emberi életet élhessenek.

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az értelmileg akadályozott emberek, és időskorú lakóink otthon érezhessék magukat, illetve megfelelő segítséget kapjanak ahhoz, hogy teljes életet élhessenek. Szakmai szolgáltatásunk során messzemenőkig szem előtt tarjuk, hogy az ellátottak állapota különböző, s mindannyiukat igyekszünk a szükséges mértékben, a strukturált ellátás keretében gondozni, és képességeiket kiteljesíteni.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a fogyatékos személyek otthona ellátási forma szakmatámogatását vállalta.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését, és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársamhoz.

Intézményünk telephelyei:

 Gondviselés Háza Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
Cím:  9919 Csákánydoroszló, Fő út 11.
Telefonos elérhetőség.: 94/542-200

Gondviselés Háza Tulipánfa Otthona
9931    Ivánc, Kossuth L. u. 3-3/A. 
Telefonos elérhetőség: 94/542-037

Gondviselés Háza Orgona Lakóotthon
9931    Ivánc, Kossuth L. u.70.       
Telefonos elérhetőség: 94/442-206

Gondviselés Háza Szivárvány Lakóotthon
9931 Ivánc, Kossuth L. u.1.
Telefonos elérhetőség.: 94/542-037

Gondviselés Háza Tőzike Lakóotthon
9931 Ivánc, Kossuth L. u.1.
Telefonos elérhetőség: 94/542-037

Varga Annamária

intézményvezető