Konzorciumi tagok

Konzorciumi tagok

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. 

Zalaegerszegi Gondozási Központ

8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 58-60.

Magyar Vöröskereszt Zala Vármegye Szervezete

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja

Zalai Falvakért Egyesület

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt, két önálló szakmai egység keretei között: 

 • a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat illetékességi területe Zalaegerszeg, valamint Nagypálihoz tartozó hét település közigazgatási területe, 
 • a Család- és Gyermekjóléti Központ illetékességi területe Zalaegerszeg járás területe. 

Alapfeladatainak ellátásán túl speciális szolgáltatásokat biztosít, melyek a következők: 

 • kapcsolattartási ügyelet,
 • utcai és lakótelepi szociális munka,
 • kórházi szociális munka,
 • óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás, 
 • szociális diagnózis,
 • gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszeri készenléti szolgálat,
 • jogi tájékoztatásnyújtás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • mediáció,
 • családterápia, családkonzultáció,
 • fejlesztőpedagógiai szolgáltatás, 
 • fogyatékosságügyi tanácsadás.

Az intézmény szakmai munkája során a szociális munka eszközeivel segíti a szolgáltatásait igénybe vevőket. Egyénekkel, családokkal, csoportokkal, közösségekkel dolgozik, melynek során a társadalom széles köréhez jut el. A munkatársak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szociális munkások, szociálpedagógusok, pszichológusok. Alapvető érték a team munka, rendszeresen vannak esetmegbeszélések, belső képzések a szakmai munka színvonalának növelése érdekében.

Az intézmény munkatársai arra törekszenek, hogy együttműködésen alapuló segítő kapcsolatot alakítsanak ki a hozzájuk fordulókkal.

A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai ingyenesek.

Az intézménnyel és a munkatársakkal az együttműködés megvalósulhat önkéntesen, illetőleg amennyiben a gyermek érdekei és a gyermek védelme ezt megkívánják, a gyámhatóság meghatároz olyan feladatokat, amelyek az együttműködést előírják.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási forma szakmatámogatását vállalta Zala vármegye területére terjedően.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését, és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársamhoz.

Intézményünk székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

Nyitva tartás:

Kedd, Csütörtök:      8.00 – 16.30

Szerda:                      8.00 – 18.00

Péntek:                      8.00 – 14.00

Telefonos elérhetőségek:

+36 92 316 930; +36 92 312 034

+36 30 693 3950; +36 30 693 3960; +36 30 429 0044

Készenléti telefon: +36 30 445 0777

Elektronikus levelezés:

csaladsegito@zegcsgyk.hu

gyermekjolet@zegcsgyk.hu

Honlap: https://zegcsgyk.hu

Zsolnai Judit

intézményvezető


Zalaegerszegi Gondozási Központ

Az intézmény 1988 óta a személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtja a szociálisan rászoruló – elsősorban időskorú – személyek részére. 

Ellátási területe: Zalaegerszeg, Kispáli és Nagypáli települések közigazgatási területe az Idősek Gondozó Háza és az Idősek Otthona, valamint a Szociális Klub tekintetében- szabad férőhely esetén- Zala vármegye területe is.

Általunk biztosított alapszolgáltatások (saját otthonukban élők részére):

Étkezés: napi egyszeri meleg ebéd biztosítása helyben fogyasztással, elvitellel vagy kiszállítással.

Házi segítségnyújtás: olyan gondozási forma, mely az igénybe vevő számára a saját otthonában biztosítja az alapvető gondozási-ápolási feladatokat. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: felmerülő krízishelyzetek elhárítása (melyet az ellátott egy gomb megnyomásával jelezhet) céljából nyújt rövid időn belül segítséget.

Nappali ellátás időskorúak részére: három intézményegységben 120 férőhelyen biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint a gondozási szükségletek kielégítésére.

Zalaegerszeg landorhegyi városrészében található idősek klubjában 10 férőhellyel demens részleg működik. 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása: lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint a gondozási szükségletek kielégítésére. 

Általunk biztosított szakosított ellátások (intézményi elhelyezés esetén):

Idősek Gondozó Háza: átmeneti időszakra (4 hónap időtartamra, mely 1 évvel meghosszabbítható) teljes ellátást biztosító intézmény 42 férőhellyel.

Idősek Otthona: tartós bentlakásos intézmény, amely végleges elhelyezést biztosít a rászorulók részére teljes ellátással 98 férőhelyen.

Az intézmény 2008. július 1. napjától a Nyugat-Dunántúli régióban konzorciumi partnereként vett részt a szociális ellátásra vonatkozó módszertani feladatok ellátásában. 

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idős személyek nappali ellátása, idősek otthona, és időskorúak gondozóháza ellátási formák szakmatámogatását vállalta Zala vármegye területére kiterjedően.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését, és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársunkhoz.

Intézmény elérhetősége:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60.

Telefonos elérhetőségeink: 92/596-123 

                                               92/596-588

                                               30/2489056 Fax: 92/348-018 

Honlap: www.gkzalaegerszeg.hu

Radics Andrea

intézményvezető


Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja

Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete legfőképpen Zala vármegye szociális ellátásában, karitatív tevékenységekben, véradásszervezésben, katasztrófavédelemben, önkéntesek foglalkoztatásában és képzésében, egészségügyi ismeretek oktatásában, képzési programok lebonyolításában tevékenykedik. A megközelítőleg 6.000 fős taglétszámával a vármegye legnagyobb civil szervezete, amely 135 településen van jelen.

Feladataink ellátása során, számos területen törekszünk önkéntesek bevonására, különös tekintettel a véradásszervezés, adománygyűjtés, katasztrófavédelem területére, illetve jelentős az ifjúsági szervezetünk önkénteseinek száma is, akik például baleseti szimulációkon, képzett imitátorként segítik a minél reálisabb megvalósítását a gyakorlatoknak.

Szervezetünk szociális intézményei fókuszában kezdetben legfőképpen a hajléktalanság, lakásvesztés problémaköre állt. Zalaegerszeg és Nagykanizsa városokban a 90-es évek elejétől működtetjük az ehhez kapcsolódó intézményrendszert, így először az átmeneti szállásokat, és a családok átmeneti otthonait. A folyamatosan változó szociálpolitikai irányok adta keretek között törekedtünk az intézményeink szolgáltatási körét a lehető legszélesebbre nyitni, így másfél évtizeden keresztül működtettünk kistérségi családsegítő szolgálatokat is. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások spektrumának változásai hozták létre a fogyatékkal élők ellátásának, valamint a szenvedély- és pszichiátriai betegek ellátásának bekerülését az ellátási palettánkba. A jelenleg fenntartott ellátásaink az alapszolgáltatásoktól a szakosított ellátásokig szinte minden ellátotti csoport számára nyújtanak szolgáltatásokat.

Szolgáltatásaink a vármegye városain kívül a hozzájuk tartozó kistérségekben is jelen vannak. Intézményi elhelyezésben 295 engedélyezett férőhelyen láttunk el ellátottakat (hajléktalan személyek, családok), alapszolgáltatási formákban, lakókörnyezetükben átlagosan 920 ellátottat gondoztunk, közülük megközelítőleg 700 fő időskorú részesült házi gondozásban, a többi ellátott fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg ember.

Szakmatámogatási tevékenységeink túlnyomó része a Vöröskereszt szervezetén belül működő szakmai munkacsoportok munkájának támogatására koncentrál jelenleg, az itt folyó munka során az egyes ellátási területek speciális problémáinak megoldásában, illetve a közös módszertani irányvonalak, egységes ellátási elvek kidolgozásában veszünk részt.

A hajléktalanellátás és a housing first („elsőként lakhatást”) szemléletű programok, illetve a hajléktalan emberek önálló lakhatását támogató tevékenységek, valamint az utcai szociális szolgálatok működéséhez kapcsolódóan szakmatámogatási tevékenységünk a Nyugat-Dunántúli Regionális Diszpécserszolgálaton keresztül, illetve egyes európai uniós programok megvalósításán keresztül zajlik, illetve zajlott.

Jelenlegi munkánk során a diszpécserszolgálat koordinálja Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, és Zala vármegye területén a hét minden napján, 24 órás szolgálatban a régió utcai szociális szolgálatainak működését. 

Ennek keretén belül a szakemberek részére szakmatámogató műhelytalálkozókat szervez, elősegíti a területén működő hajléktalanellátó szervezetek pályázati tevékenységét. A rászorulók segítése érdekében adatokat gyűjt a területén működő hajléktalanellátó intézmények szabad kapacitásairól – különös tekintettel a téli krízisidőszak ellátására-, elősegíti a közterületen élő, krízishelyzetbe került hajléktalan emberek, családok elhelyezését. Ugyancsak a szakterület támogatása érdekében időszaki kiadványok készítésében működik közre, felméri a működési területén tapasztalható ellátási hiányokat, azokkal kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg a szaktárcának, részt vesz a minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány felkérésére végzett adatgyűjtésekben, elemzésekben. Mindezeken túl pedig törekszik rá, hogy elősegítse a szakmaközi együttműködések kialakítását, formalizálását a települési hajléktalanügyi fórumokon történő részvétellel, azok szervezésében való közreműködésével.

Az unió támogatásával megvalósult TÁMOP 5.3.3 programok során szervezetünk mintegy hét éven keresztül vett részt a hajléktalan emberek reintegrációját szolgáló módszertani kiadványok elkészítésében, valamint a regionális hálózat működtetésében, a megvalósítók szakmai, módszertani támogatásában.

Jelenleg a FEAD programok magyarországi megvalósulásaként működő RSZTOP programok hajléktalanok étkeztetését biztosító programjának együttműködő partnereként rendszeres résztvevői vagyunk a bizottság által működtetett nemzetközi együttműködést és tapasztalatcserét biztosító FEAD Community rendezvényeinek. A jövőben várható housing first szemléletű programokra készülve pedig aktívan veszünk részt az ESF Transnational Cooperation Platform HF módszertan összhangját elősegíteni hivatott rendezvényeken is.

Szakmatámogatási tevékenységünkön belül szeretnénk az eddigiekben jól bevált együttműködési platformokat tovább fejleszteni, a saját régiónkban a rendszeres műhelymunkát meghonosítani a más célcsoporttal rendelkező ellátók körében is. Fontosnak tartjuk, hogy olyan háttértevékenységet tudjunk végezni, ami a tapasztalatok, jó gyakorlatok összegyűjtésén és megosztásán túl, az ellátók véleményének, az ellátottak igényeinek megfelelő irányba tudja fejleszteni a szakmatámogatással érintett területeken működő szolgáltatásokat, így költséghatékonyabbá és szükségletorientáltabbá tudja tenni az ellátások tevékenységeit.

Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete által működtetett további intézmények, szolgáltatások: 

Családok Átmeneti Otthona (8900 Zalaegerszeg, Hock János utca 98.)

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u. 33.)

Támogató szolgálatok (Zalaegerszeg és kistérsége, Zalaszentgrót és kistérsége, valamint Pacsa, Keszthely, Nagykanizsa és a környező településeken)

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 29.)

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 29.)

Idősgondozási Központ (8800 Nagykanizsa, Sugár út 28.)

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja törekszik arra, hogy minél komplexebb megközelítést alkalmazzon a hajléktalanság problémakörének kezelésére, így ellátásaink a lehető legszélesebb spektrumát fogják át a rendelkezésre álló lehetőségeknek, illetve folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat a felmerülő igényekhez igazítva.

Elsődleges ellátási területünk Zalaegerszeg és vonzáskörzete, de az ország egész területéről fogadjuk az éjjeli menedékhelyen, a téli krízis időszakban az időszakos éjjeli menedékhelyen, az átmeneti szálláson és a nappali melegedőben a férfi és női rászorulókat, és kerekesszékes ügyfeleket egyaránt. A népkonyha napi 120 adag meleg étel kiosztásával támogatja a nélkülözni kényszerülőket.  

Az Utcai Szociális Szolgálataink közül kettő Zalaegerszeg és vonzáskörzetét, egy pedig Keszthely Járás területét látja el.

Zala vármegye teljes területén üzemelő Krízisautó szolgáltatásunk a téli időszakban (november 1-től április 30-ig) heti hét nap 24 órában működik. 

A Hajléktalanok Ellátására Szerződött Háziorvosi Szolgálat Zalaegerszegen és Nagykanizsán heti 30 órában gondoskodik a hajléktalan emberek háziorvosi ellátásáról.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a hajléktalan személyek átmeneti szállása, a hajléktalanok nappali melegedője, az éjjeli menedékhely, a népkonyha és az utcai szociális munka ellátási formák szakmatámogatását vállalta Vas és Zala vármegye területére kiterjedően.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársunkhoz.

Intézmény székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Hock János utca 98. 

Telefonos elérhetőség: 0630/716-2622

Honlap:  www.zalamegye.voroskereszt.hu és www.hajlektalan.info

Kardos Tibor Ádám

szakmai vezető


Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások egy intézményi központtal 10 telephelyen kerülnek megszervezésre.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén biztosítja az étkeztetést, az idősek nappali ellátását, az idősek átmeneti elhelyezését, valamint a gyermekek átmeneti elhelyezését – helyettes szülői ellátást, családok átmeneti otthonát.

Továbbá Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával feladatellátási szerződést kötött közös önkormányzati hivatal közigazgatási területére, valamint települések közigazgatási területére is kiterjedően a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására. Intézményünk Szombathelyi Járás területén család- és gyermekjóléti központot működtet. Ellátja a közösségi szociális munka feladatait, és speciális, egyéb szolgáltatást biztosít.

Az intézmény filozófiája

Az intézmény komplex segítséget nyújt a szolgáltatásait igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét. A segítő munka során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a családok társadalmi helyzetének javítása.

Az intézmény feladatainak az Alapító Okirata, valamint a vonatkozó jogszabályok adnak keretet. A munkának irányt ad a szociális munka Etikai Kódexe. Az intézmény nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látja el feladatait. A szakmai tevékenység során a titoktartás és az információk felelős kezelése biztosított.

Az intézmény a feladatellátás során tudatosan vállalja:

 • a szociális munka hármas eszköztárának – ismereteknek, készségeknek és értékrendnek – a folyamatos fejlesztését,
 • a szociális munka Etikai Kódexében rögzített normák betartását,
 • az önismeret és a személyiség folyamatos fejlesztését,
 • a szakmai tudás folyamatos gyarapítását,
 • a forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítését és formálását,
 • a kliensek problémamegoldó kapacitásának fejlesztését,
 • a hátrányos helyzetűek és kisebbségben élők társadalmi képviseletét,
 • a társadalmi normák, értékek közvetítését a kliensek felé,
 • a szociálpolitika formálását,
 • a társadalmi szolidaritás erősítését.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, idős személyek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak gondozóháza, gyermekek átmeneti gondozása ellátási formák szakmatámogatását vállalta Vas vármegye területére kiterjedően.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársunkhoz.

Intézmény székhelye:

9700 Szombathely, Széll K. u. 4. 

Telefonos elérhetőség: 94/505-281

Honlap: www.szszkpszhely.hu

Kulcsár Lászlóné

intézményvezető


Gondviselés Háza-Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc

A Gondviselés Háza – Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc és a Gondviselés Háza – Szivárvány Lakóotthon az integrált intézmény székhelyén nyújtanak ellátást, míg a Gondviselés Háza – Tulipánfa Otthon, a Gondviselés Háza – Orgona Lakóotthon, a Gondviselés Háza – Tőzike Lakóotthon, valamint a Gondviselés Háza – Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló intézmények telephelyen nyújtott ellátások, mindösszesen 485 fő (435 fő fogyatékossággal élő és 50 fő időskorú) igénybevevő részére.

A székhely intézmény 1951. óta működik Iváncon az „Őrség kapujában”; gróf Sigray Antal volt családi birtokán. A 20 holdon fekvő földterület nagy része kastélypark, amely az országban is egyedülálló fafajai gazdagságával. Itt található Magyarország legnagyobb, és legidősebb kb. 235 éves tulipánfája. A kastély és a hozzátartozó épületegyüttes műemlék védelem alatt áll.

Nevezetességei többek között az impozáns, faburkolatú könyvtárszoba, a márvánnyal borított egyedülálló fürdőszoba, a cararrai márványból készült kandallókkal felszerelt társalgó, és a stukkódíszítéses lakószobák.

Az intézményben konyha, mosoda és kisegítő gazdaság működik. Emellett a fejlesztő foglalkoztatás keretében bio-gazdálkodást is folytatunk, amely 2005. év óta tanúsított bio-minősítéssel rendelkezik. A biogazdálkodás során termesztett zöldségek, gyümölcsök, palánták, és a kézműves műhelyben előállított termékeink megvásárolhatók intézményünk parkolójában működő Tulipánfa Boltban, illetőleg kiállításokon és vásárokon.

Szociális szolgáltatásunk célja az igénybevevő korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátás biztosítása, valamint az ellátottak pszichés gondozása, továbbá célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése, foglalkoztatásuk biztosítása.

Ellátottaink emberi méltóságának, azonos jogának, esélyegyenlőségének elismerése és elismertetése; életük kiteljesítésének segítése a feladatunk a Gondviselés Házában.

Szolgáltatásunk révén javíthatunk életkörülményeiken, segítünk a napi problémák megoldásában, az elmagányosodás kiküszöbölésében. 

Fő profilunk az ápolás-gondozás, ezért legfőbb mértékben a feladatok is ehhez kapcsolódnak. Munkánkat hivatástudattal, elkötelezettséggel végezzük, a minőségi ápolás követelményei szerint igyekszünk ellátottaink szükségleteit maradéktalanul kielégíteni.

Az ápolói munka a fizikai és pszichés ellátáson túlmutató tevékenység. Szakmai igényességünk és céljaink megvalósítása érdekében a mindennapi rutin munkát a folyamatosan bővülő ismeretek alkalmazásával végezzük.

Az intézmény munkatársai együttműködve mindent megtesznek a lakók testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében. Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítésén, valamint a lakók mentálhigiénés ellátásának biztosításán az intézmény valamennyi dolgozója együtt tevékenykedik.

Hitélet: Lehetőséget biztosítunk a különböző vallási felekezetek képviselői számára a lakókkal való rendszeres kapcsolattartásra. A mozgásukban korlátozott ellátottak lakószobájukban fogadhatják az egyház képviselőit. Az egyéni vallási ceremóniák – szentgyónás, szentáldozás, betegek kenete, úrvacsora stb.- zavartalan gyakorlását szintén elősegítjük. Az Istentiszteletek, misék idejéről és egyéb lehetőségekről külön tájékoztatjuk lakóinkat. Az intézmény ellátottjai kötelesek lakótársaik vallási, hitbeli hovatartozását tiszteletben tartani, egymás méltóságteljes vallásgyakorlását elősegíteni.

Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez, továbbá fejlesztő és akkreditált foglalkoztatást biztosítunk.

A szocioterápiás foglalkozások formáit, az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztanunk, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzéseinkkel összhangban. 

Munkaterápia keretében foglalkoztatott lakóink munkaterápiás jutalom ellenében segítenek az udvari munkákban és az osztályokon.

Terápiás és készségfejlesztő foglalkozásban részesül intézményünk többi lakója: kiscsoportos foglalkozások és egyéni fejlesztés keretében – képességeik és érdeklődésük figyelembevételével. Ilyen foglalkozások: imaórák, felolvasások, egészségmegőrző testmozgás, irodalom és kézműves szakkör, skoláris ismeretek szinten tartása, szituációs helyzetgyakorlatok stb. 

Az ellátottak részvétele a foglalkozásokon önkéntes. A televízió nézés, rádióhallgatás, az egyéni illetve a csoportos igény szerinti filmvetítés, könyvtári könyvek, hanganyagok kölcsönzése folyamatosan biztosított. Kirándulásokat, kulturális rendezvényeket, színház- és mozi látogatásokat, kreatív foglalkozásokat szervezünk évente több alkalommal.

Mozgásterápiát tornacsarnokunkban egyéni és kiscsoportos keretek között végzünk. Lehetőséget kínálunk kosárlabda, kerékpár, labdarúgás és asztalitenisz szakágakban a sportolásra, és a versenyzésre. Intézményünk kosárlabdacsapata rendszeresen részt vesz a Magyar Speciális Olimpia országos és regionális kosárlabdaversenyein.

Fejlesztő foglalkoztatási, és ellátási szakmai programunk alapja, hogy az értelmileg akadályozott emberek – képesek alkotó, értékteremtő munkát végezni, értékesíthető termékeket készíteni, és szolgáltatásokat nyújtani. 

Az Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás keretében lakóinkat a bio- gazdaság területén, porta szolgálat, állatgondozás, kézműves és mosodai tevékenységben foglalkoztatjuk.

Az Szt. szerinti fejlesztési jogviszony szerinti foglalkoztatásban részt vevő lakóink foglalkoztatása az alábbi tevékenységekben valósul meg: portai szolgálat, park- és állatgondozás, bio-kertészet, takarítás, eladói tevékenység, mosodai és kézműves tevékenység.

Vásározásokon, piacon, rendezvényeken a kézműves és biotermékeink értékesítésével a többségi társadalom fogyatékos emberekkel szembeni attitűdjét is alakítani tudjuk, valamint segítjük a társadalmi el-, és befogadást. 

Egyéni, és kiscsoportos fejlesztéseink során a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevőknek a munkavégzéshez való pozitívabb attitűd kialakítását, tudatosítását, ill. a munkavégző képesség összetevőinek magasabb szintre történő fejlesztését tűztük ki célul, mint például: munkától való eltérülés leküzdése, kitartás fokozása, a munka előnyeinek megismertetése, megfelelő hozzáállás elősegítése, munkavégzésük nyomon követése. A táplálkozáson belül kulturált étel-, italfogyasztás és készítés, a személyes higiéné tekintetében a tisztálkodás, a megfelelő időjáráshoz, alkalomhoz igazodó öltözködés, pénzkezelés, stb.

Rendkívül fontosnak tartjuk a szociális önállóság fejlesztését (társas kapcsolatok, önálló étkezés stb.) Intézményi szakmai programunk szolgáltatásai messzemenően illeszkednek a fejlesztő foglalkoztatás rendszeréhez, de elsősorban az egyéni igényekhez. 

Ennek megfelelően, a munka, mint a fejlesztés speciális eszköze, komplex módon járul hozzá otthonlakóink szocializációjához, integrációjához, autonómiájához, és normalizációjához. Hiszen az értelmileg akadályozott emberek akkor jelennek meg sikeres és magabiztos emberként a társadalomban, ha ismerik és elfogadják önmagukat, ha a szociális szolgáltatást végzők segítségével összehangolják képességeiket és valós lehetőségeiket.

Azon ellátottaink esetében ahol a fejlesztési célok megvalósulnak, illetve a fejlesztő foglalkoztatásban nem tudnak részt venni indokolt az akkreditált vagy a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatás. Az akkreditált foglalkoztatásban történő részvételre a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására helyben létesített akkreditált telephelyen van lehetőség.

Lakóotthonok: 

Intézményünk három, értelmükben akadályozott személyek részére fenntartott lakóotthont működtet, melyek ellátási formájukat tekintve: ápoló – gondozó célú lakóotthonok. A fogyatékos személyek önállóságának, egyéni lehetőségeinek kiterjesztését: az autonómia elvét; a hétköznapi életfeltételek elérhetőségét: a normalizáció elvét, valamint a másik személy integritásának kölcsönös elismerését: az integráció elvét jelenleg lakóotthonaink által kínált életforma nyújtja a leghatékonyabban. 

Az Orgona Lakóotthon 8 fő részére biztosít ellátást. Az ellátást igénybevevők által szervezett közösség szakmai szempontból (re)habilitációs célúnak tekinthető, ám jogszabályi megfogalmazás szerint nem az. 

A Szivárvány Lakóotthon 10 fő részére biztosít lakóotthoni ellátást, lakói segítő személyek részvételével működő közösség.

A Tőzike Lakóotthon 12 fő részére biztosít ellátást, amely szintén segítő személyek részvételével működő közösség.

Szakmai célkitűzésünk, hogy a lakóotthonban élő ellátottak a lehető legrövidebb idő alatt a fejlesztő pedagógia és a személyre szabott szociális ellátás hatására képessé váljanak az önálló életvitelre, az emberi szükségleteket szolgáló napi ismeretek teljesítésére, begyakorlására. 

A lakók elhelyezése írásbeli vagy szóbeli kérelemre történik. Felnőtt korú, értelmileg akadályozott, illetve időskorú személyek fogadására van lehetőségünk.

Intézményünk szakmai, fejlesztési programjaiban az időskorú, és akadályozottsággal élő emberek személyiségéből indulunk ki, s alapvető jognak tekintjük, hogy otthonlakóink egyéni képességeik szerint méltóságteljes emberi életet élhessenek.

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az értelmileg akadályozott emberek, és időskorú lakóink otthon érezhessék magukat, illetve megfelelő segítséget kapjanak ahhoz, hogy teljes életet élhessenek. Szakmai szolgáltatásunk során messzemenőkig szem előtt tarjuk, hogy az ellátottak állapota különböző, s mindannyiukat igyekszünk a szükséges mértékben, a strukturált ellátás keretében gondozni, és képességeiket kiteljesíteni.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a fogyatékos személyek otthona ellátási forma szakmatámogatását vállalta.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését, és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársamhoz.

Intézményünk telephelyei:

 Gondviselés Háza Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
Cím:  9919 Csákánydoroszló, Fő út 11.
Telefonos elérhetőség.: 94/542-200

Gondviselés Háza Tulipánfa Otthona
9931    Ivánc, Kossuth L. u. 3-3/A. 
Telefonos elérhetőség: 94/542-037

Gondviselés Háza Orgona Lakóotthon
9931    Ivánc, Kossuth L. u.70.       
Telefonos elérhetőség: 94/442-206

Gondviselés Háza Szivárvány Lakóotthon
9931 Ivánc, Kossuth L. u.1.
Telefonos elérhetőség.: 94/542-037

Gondviselés Háza Tőzike Lakóotthon
9931 Ivánc, Kossuth L. u.1.
Telefonos elérhetőség: 94/542-037

www.maltai.hu/ivancotthon

Varga Annamária

intézményvezető


FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ÉS HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2016. január 1-jével a Savaria Rehab-team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. beolvadt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. egyesülésével jött létre a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.
Tulajdonos: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

EGYÉB TELEPHELYEK

 • Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmény, Utcai Szociális Szolgálat II.

Szombathely, Zanati u. 1.
Tel: +36 (94) 513-310

 • Közfoglalkoztatás

9700 Szombathely, Sas utca 2.- Központi iroda

Tel: +36 94 513 312

9700 Szombathely, Lovas u. 23.- Brikettáló és kreatív műhely)

 • Fejlesztő foglalkoztatás, Utcai Szociális Szolgálat I.

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 36.
Tel.: +36/20-235-4408

 • Kézműves Kuckó ajándékbolt

9700 Szombathely, Fő tér 23/B (Uránia udvar)
Tel.: +36-20-235-4408, +36-30-556-7019

A szervezet olyan integrált, komplex szolgáltatási rendszert kíván működtetni, amelynek célja a fogyatékos és a hajléktalan emberek lehető legszélesebb körben történő bevonása az ellátórendszerbe. A szervezeti integráció megvalósítását segíti, hogy több ellátási típus egy intézmény keretein kerül biztosításra, az alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével. Az egyes szolgáltatások, ellátási típusok egymásra épülésével, szoros együttműködésével biztosítható a célcsoportok komplex rehabilitációja (egészségi, foglalkozásai, szociális), illetve életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő ellátás biztosítása. Az elmúlt években komplex szolgáltatási rendszer kialakítására került sor a fogyatékos és hajléktalan célcsoport segítésére, ennek a rendszernek a továbbfejlesztése a szervezet további céljai között szerepel. A komplex rendszernek a működtetéséhez folyamatosan biztosítja a szervezet az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erőforrást, megteremti és fejleszti az infrastruktúrát.

A komplex szolgáltatások nyújtásának célja:

 • a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése
 • az önálló életvitel támogatása
 • a foglalkoztatás elősegítése
 • a célcsoport mikro- és makrokörnyezetének támogatása, fejlesztése
 • esélyegyenlőség támogatása

A szervezet fogyatékos embereket segítő szolgáltatásainak legfontosabb alapelvei:

 • egyénre szabott bánásmód
 • normalizáció
 • önálló életvitel elősegítése

Cél, hogy a fogyatékos fiatalok és felnőttek egyedi képességeikhez és szükségleteikhez mérten önállóvá váljanak a mindennapi életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális képességek bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben való részvételt.

A szervezet hajléktalan embereket segítő szolgáltatásainak filozófiája:

„Lakhatás, megfelelő élelem, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé. A társadalmi kirekesztés ellen nem elég segélyeket osztani, az emberek körül kialakult társadalmi űrt kell kitölteni. Hisszük, hogy a társadalmi rehabilitáció, reintegráció terepe a munka világa, eszköze pedig, a munkavégzés lehet.”

E filozófia megvalósítása érdekében olyan integrált programok működnek, amelyek célja a hajléktalan emberek képzettségi szintjének növelése, foglalkoztatása, önálló lakhatásuk megteremtésének segítése. Azoknak a hajléktalan embereknek, akik állapotuk miatt sem a nyílt-, sem a védett munkaerő-piacon nem foglalkoztathatók, intézményen belüli foglalkoztatás keretében biztosított a munkaképességük javítása, munkaerő-piaci integrációjuk előkészítése.

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő szolgáltatások:

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK:

 • FOGYATÉKOS EMBEREKET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata
9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

Ellátási terület: Szombathely város és kistérsége

Célja: A fogyatékos emberek saját lakókörnyezetében történő segítése, önálló életvitelük megkönnyítése, legfőképpen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.

Szolgáltatások: Személyi segítés: Tevékenységi típusok: gondozási-ápolási alaptevékenységek, háztartási segítségnyújtás, felügyelet biztosítása, készségfejlesztés, segítségnyújtás egyéb szolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten belül és azon kívül, szabadidős tevékenységek támogatása, kapcsolattartás segítése.

Személyi szállítás: Segítséget nyújt az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, való hozzáféréshez. A szolgálat több speciálisan felszerelt gépjárművel is rendelkezik, melyek elektromos emelőszerkezettel vagy rámpával ellátottak.

Információnyújtás, tanácsadás: A szolgálat információt nyújt a fogyatékos embereket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról, szükség esetén segít a megfelelő szakemberrel való kapcsolatfelvételben.

Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése: A szolgálattól olyan gyógyászati segédeszközök és terápiás eszközök kölcsönözhetők, amelyek a fogyatékos ügyfelek mindennapjait könnyebbé teszik (digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Bioptron lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecsukható kerekesszék, mobil rámpa).

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
Férőhely: 65 fő, 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

Ellátási terület: Szombathely város és kistérsége

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata speciális alapellátási szolgáltatás keretében a Szombathelyen és Szombathely kistérségében élő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását biztosítja. Az intézmény működési engedélye 65 fő ellátására ad lehetőséget. Az intézmény az ellátást igénybe vevők számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, elfogyasztására alkalmas helyiségekkel. A szolgálat lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. A nyújtott szolgáltatások legfontosabb alapelvei közé tartozik az egyénre szabott bánásmód, a normalizáció elve és az önálló életvitel elősegítése.

Szolgáltatásai:

 • Esetkezelés
 • Étkeztetés
 • Felügyelet
 • Gondozás
 • Gyógypedagógiai segítségnyújtás
 • Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 • Készségfejlesztés
 • Közösségi fejlesztés
 • Pedagógiai segítségnyújtás
 • Tanácsadás
 • Sószoba

Fejlesztő foglalkoztatás

Az intézményben a fogyatékos nappali ellátáshoz kapcsolóan működik a fejlesztő foglalkoztatás.

Formái:

 • Mt. szerinti jogviszonyban történő foglalkoztatás
 • Szt. szerinti jogviszonyban történő foglalkoztatás

Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.

Mt. szerinti határozott munkaviszonyban történő foglalkoztatás során a Munka Törvénykönyve szerinti szabályok az irányadók.

A Szt. szerinti jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

 • HAJLÉKTALAN EMBEREKET ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Hajléktalan személyek nappali intézménye, nappali melegedő
Férőhely: 40 fő; 9700 Szombathely, Zanati út 1.
Ellátási terület: Szombathely város és kistérsége.
A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére

 • a közösségi együttlétre,
 • a pihenésre,
 • a személyi tisztálkodásra,
 • a személyes ruházat tisztítására,
 • az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

Szolgáltatásai:

 • alacsony küszöbű szolgáltatások
 • információs szolgáltatás
 • tanácsadás
 • természetbeni juttatások biztosítása
 • munkaerő-piaci szolgáltatások
 • intézményen belüli szociális foglalkoztatás
 • szabadidős programok
 • készség-, képességfejlesztő foglalkozások
 • egészségfejlesztő programok

Utcai szociális szolgálat I.

9700 Szombathely, Zanati út 1.

Utcai szociális szolgálat II.

9700, Szombathely, Vörösmarty utca 36.

Ellátási terület: Szombathely város nyugati fele, krízisellátás esetében Vas vármegye területe

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen

 • a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
 • tájékoztatás, információnyújtás,
 • ügyintézés,
 • szolgáltatás nyújtása,
 • szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.

Hajléktalan személyek átmeneti szállása
Férőhely: 86 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.

Ellátási terület: Szombathely város területe

Hajléktalanok átmeneti szállására mindazon hajléktalan személyek kérhetik felvételüket, akik szociális és mentális gondozást igényelnek.

Szolgáltatásai:

 • egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka (rehabilitációs programok, utógondozói tevékenységek szervezése),
 • közösségi szociális munka (a lakókörnyezet, a város lakóinak tájékoztatása),
 • az átmeneti szállásról történő tovább lépéshez nyújtott személyre szabott segítségnyújtás,
 • családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése,
 • orvosi, betegszobai ellátás,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • szociális és egyéb információk biztosítása,
 • életvitelszerű tartózkodás feltételeinek megteremtése,
 • foglalkoztatás-szervezés,
 • érték-és vagyontárgyak megőrzése, elhelyezésének biztosítása (szabályzat szerint).

Kiegészítő szolgáltatások

 • utógondozás
 • munkaerő-piacra történő kivezetés támogatása

Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye
Férőhely: 25 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.

Ellátási terület: Szombathely város területe

Hajléktalan személyek részére időszakos éjjeli menedékhely
Férőhely: 20 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.

Ellátási terület: Szombathely város területe

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. Az éjjeli menedékhelyre mindazon személyek kérhetik felvételüket, akik az éjszakát közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.  Az éjszakai pihenés mellett az éjjeli menedékhely biztosítja mindazon szolgáltatásokat, amelyek az alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlenek.

Fejlesztő foglalkoztatás hajléktalan személyek részére
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 36.
Tel: 06-20-235-4408, 06-30-556-7019

Intézményi jogviszonnyal rendelkező hajléktalan emberek foglalkoztatása zajlik 2 telephelyen. A szervezet tulajdonában álló Vörösmarty u. 36. szám alatti műhelyben, illetve a Kötő utca 12. szám alatt. Kétféle foglalkoztatási formában – munkaviszonyban és fejlesztési szerződéssel. A telephelyen összesen 42 fő foglalkoztatására van lehetőség. Kézzel készített egyedi ajándék- és dísztárgyak gyártása folyik fából, filcből és papírból. Szolgáltatás jellegű tevékenységként zöldterület kezelést és takarítási munkát végeznek az ellátottak. A termékeket – Szombathely Megyei Jogú Város jóvoltából – a Kézműves Kuckó Ajándékboltban értékesítjük (Szombathely, Fő tér 23/b, Uránia Udvar), valamint a város vásárjain is jelen vagyunk. A fejlesztő foglalkoztatás keretében foglalkoztatni kívánt hajléktalan emberek betegség, pszichés zavar, alkoholproblémák, hajléktalan életvitel, szociális kompetenciák hiánya miatt nem tudnak belépni a támogatott vagy nyílt munkaerő-piacra. A foglalkoztatás során a végzett tevékenységek alkalmasak arra, hogy hozzászoktassuk a foglalkoztatottakat a rendszeres munkavégzéshez, az egyre nagyobb terheléshez. A foglalkoztatás nemcsak arra nyújt lehetőséget, hogy egy adott munkaterületen kipróbálják magukat, hanem arra is, hogy a változatos tevékenységek közül az állapotuknak, képességeiknek, érdeklődési körüknek megfelelő munkát végezzenek. Az ebbe a csoportba tartozó hajléktalan emberek jelentős részének a fejlesztő foglalkoztatás jelentheti az egyetlen lehetőséget arra, hogy újra értékteremtő munkát végezhessen és esélyt kaphasson, hogy a későbbiekben alkalmassá váljon a támogatott-, illetve a nyílt munkaerő-piacon történő munkavégzésre.

KÖZFOGLALKOZTATÁS:

9700 Szombathely, Sas utca 2.
Tel: +36 94 513 328

A társaság Szombathely városában évek óta szervezi a nehéz helyzetben lévő emberek foglalkoztatását. A város lakossága számára értékes, értéket teremtő feladatokat végez a 2011-től megújult közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően. A programokban résztvevők között felülreprezentált a hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő személy.

A foglalkoztatottak többsége a parkfenntartó és városgazdálkodási céggel együttműködve tisztítják és szépítik a város parkjait, játszótereit, virágágyásait, gondozzák zöldterületeit, közterületeit, járdáit. A városban a szemétszedők munkáját jelzik a céglogóval ellátott sárga zsákok, amit a parkfenntartó cég munkatársai szállítanak el.

A társaság különböző pályázati programjainak köszönhetően jelentős eszközparkja révén gépiesített munkákat is el tud végezni. Gépek segítségével a közfoglalkoztatottak meghatározott területeken kaszálják az üresen álló önkormányzati ingatlanokat és az árokrendszert, valamint modern kerítéseket alakítanak ki a város játszóterei és kutyafuttatói körül.

Társaság évek óta részt vesz a városi tüzelő programban. Foglalkoztatottjai minden évben jelentős mennyiségű tüzelőt dolgoznak fel és szállítanak ki térítésmentesen a város rászoruló családjainak.

A foglalkoztatási programokhoz a cég alaptevékenységéből fakadóan szorosan kapcsolódik egy szociális támogatási és mentorálási rendszer, mely segít a foglalkoztatottak szociális, lakhatási, életviteli problémáinak megoldásában és elősegíti, támogatja a munkaerő-piaci elhelyezkedést és bennmaradást. A nonprofit cég programjait folyamatosan úgy alakítja, hogy azok a helyi igényeknek megfelelően, a hátrányos helyzetű réteg foglalkoztatásán keresztül a város és a benne élők javát szolgálják.

Brikettáló és kreatív műhely

9700 Szombathely, Lovas u.23.
Tel: +36 30 377 9618

A társaság a közfoglalkoztatás keretében 2016. évtől papír brikettáló műhelyt üzemeltet, melyben készült briketteket 7 kg-os egységcsomagokban hátrányos helyzetű családok között osztják szét. A legújabb programnak köszönhetően a cég 2018. évtől egy lézergravírozó műhellyel is bővült. A kreatív műhelyben készített egyedi ajándék termékeket vásárokon és a Kézműves Kuckó Ajándékboltban folyamatosan bővülő viszonteladói hálózatokon keresztül értékesítik.

A műhelyben az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk a korábbi programok tapasztalataira építve és azt tovább fejlesztve több területet érintő, a közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. A közfoglalkoztatottak a képességeiknek, mentális és fizikai állapotuknak megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a város lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek és a szociális ellátórendszernek.

Konzorciumi vállalásunk:

Társaságunk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a fogyatékos személyek nappali ellátását érintően vállalt szakmatámogatási feladatokat Vas és Zala vármegye területére terjedően.

Kérem, hogy kérdéseikkel és problémáikkal forduljanak munkatársamhoz.

Telefonos elérhetőség és fax:

+36 94 508 770

Elektronikus levelezés:

titkarsag@fehe.hu

Honlap: http://fehe.hu

Németh Klára

ügyvezető igazgató


ZALAI FALVAKÉRT EGYESÜLET

Falugondnokság, szakmai előzmények

Az 1990-ben alakult Zalai Falvakért Egyesület 1994-ben kapcsolódott be az akkor még modellkísérleti szakaszban lévő falugondnoki hálózat fejlesztésbe. Zala vármegyében ekkor indultak az első szolgálatok. Az egyesület a modellkísérleti programban való bekapcsolódással szakmai segítője lett a szolgálatok elindítását tervező zalai önkormányzatoknak, közösségeknek. Részt vett a jogszabály alkotási folyamatban, amely megelőzte a program országos kiterjesztését, a normatív támogatás bevezetését. Az egyesületen belül a falugondnokok közössége önálló tagozatot alakított ki a szakmai, módszertani feladatok és a helyi ügyek hatékonyabb ellátása érdekében. 2001-2005 között a Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztályát működtette. A későbbiekben ezt a feladatot a szaktárcával és az országos falugondnoki hálózat egyesületeivel együttműködve látta és látja el. Fontos szakmai elismerés, hogy 2015-ben a Zalai Falvakért Egyesület rendezhette meg Nován az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a falu- és tanyagondnoki szolgáltatások országos konferenciáját. 
Szakmai szerepet kapott és vállalt az egyesület a falugondnokok alapképzésének tananyagfejlesztésében, ennek tematikája szerint folyik 2021-től a falugondnokok képzése. Továbbképzési anyagok, szakmai és módszertani segédletek kidolgozásában is vett részt. Alap –és továbbképzéseket szervezett, szakmai képzésekben, helyi gyakorlat szervezésében is részt vállal. Ma is fenntartja és működteti szakmai segítő és közösségi kapcsolatait, informál, tájékozat, kérdésekre válaszol, ajánlásokat fogalmaz meg, jó gyakorlatokat közvetít és segíti a fenntartókat, falugondnokokat a szolgálatok eredményes működésében.

Az egyesületről: 

A Zalai Falvakért Egyesület települési önkormányzatok, civil szervezetek, tenni akaró magánszemélyek együttműködése 1990 óta. Ma az egyesületnek 297 tagja van: 148 önkormányzat, 12 szervezet, 137 magánszemély. A falugondnokok az egyesületen belül önálló tagozatot alkotnak. Az eltelt évtizedek alatt Egyesületünk fontos szerepet játszott a vidékfejlesztésben, a közösségfejlesztésben és a szociális fejlesztésekben.  Létrehozta az első kistérségi együttműködéseket, kiépítette a zalai falugondnoki hálózatot, elindította a vidékfejlesztési szakemberek együttműködésének műhelysorozatát. 
Elsőként nyitott a vármegyében önkéntes központot, elindította az önkéntes vándortáborokat és hálózatba szervezte az amerikai önkénteseket fogadó családokat, közösségeket. Felhívta a figyelmet a kisfalvakban élők esélyhátrányaira, esélyprogramokat indítottak a nők számára. 
Együttműködéseket és kapcsolati hálót hoztak létre hazai és nemzetközi partnerekkel. Számos helyi közösségi kezdeményezést vittek sikerre –interjúkkal, felmérésekkel, beszélgetésekkel, tanulmányutak és tapasztalatcserék szerzésével, a helyi gazdaság szereplőivel, a közösségek aktív alakítóival.
Küldetésükről így írnak: „Hiszünk, hogy az összetartó, befogadó és közösségi alapú társadalom erejében, melyhez a közösségi munka, az önkéntesség, az aktív állampolgárság, az európaiság eszméjének elterjesztésével, megerősítésével járulunk hozzá. Ennek érdekében párbeszédeket kezdeményezünk, segítjük az információáramlást, részt veszünk helyi közösségek fejlesztésében és innovatív programok életre hívásában.”

Konzorciumi vállalásunk:

Az Egyesület a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a falu- és tanyagondnoki szolgáltatások ellátását érintően vállalt szakmatámogatási feladatokat Vas és Zala vármegye területére terjedően.

Kérem, hogy kérdéseikkel és problémáikkal forduljanak Egyesületünkhöz.

Kapcsolat: 
Zalai Falvakért Egyesület
Székhelycím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
Levelezési cím és iroda: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 47-51. 3. emelet
Honlap: https://zalaifalvak.hu

Facebook: https://www.facebook.com/ZalaiFalvakertEgyesulet
Telefonos elérhetőség:+36-92-511-260

    +36-30-9971-681

Elektronikus levelezés: zalaifalvak@gmail.com

Szeder-Kummer Mária

elnök


Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sorstárs Támogató Szolgálat Nagykanizsa

A Sorstárs Támogató Szolgálat 2007 évtől rendelkezésére álló ingatlan önkormányzati bérlemény, kb. 1050 négyzetméteres területtel, amelyet a Családi Bölcsődékkel közösen használ. Nem nyitva álló helységként működik, mobil rámpával akadálymentesíthető. Az intézmény tömegközlekedéssel jól megközelíthető, közvetlen környezetében ingyenes parkolók állnak rendelkezésre. 

Szakmai tevékenységünket azon cél érdekében fogalmaztuk meg, hogy a szolgáltatást igénybe vevők fizikai, szellemi, mentális állapotukból származó társadalmi hátránya csökkenjen, életminőségük javuljon, a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak. 

Mindez hatékony előrelépés lehet a szociális háló erősítésében, kiterjesztésében, a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javításában, az önálló életvitelük fenntartásában, érdekérvényesítésük elősegítésében.

Fontos szempont a családok tehermentesítése, a munkához való hozzájutás feltételének elősegítése is. 

Mindezek a befogadó környezet fogyatékossággal szembeni előítéleteinek – melyek a pozitív tapasztalatok hiányában inkább a közömbösséget jelenítik meg – a mindennapi életben történő jó példákkal való leküzdését eredményezik, előtérbe helyezve az emberi értékeket. 

Ezáltal az esélyegyenlőség definíciója, – melynek alapvető feltétele az egészséges társadalom részéről az értékek érvényesítésének megnyilvánulása és értékelése – nemcsak papírforma szerint valósul meg. 

Legfőbb célunk, az önálló életvitelhez elengedhetetlenül szükséges segítség megadása, az egyén önrendelkezésének megvalósítása, a rehabilitációs lehetőségek kiaknázása.

A szociális szolgáltatás nyújtása során – az emberi méltóság, az állampolgári jogok tiszteletben tartásával – a szociális ellátásokért folyamodó személy életfeltételei, életminősége javításában, jogai és érdekei érvényesítésében kívánunk segíteni, szükség és igény szerint közreműködni. 

A szociális minimum biztosításához szükséges támogatásokhoz, juttatásokhoz való hozzájutás segítjük ellátottjaink részére. Az ellátások meghatározásában és a szolgáltatásnyújtás során az ellátottjaink aktív részvételére, bevonására alapozunk. A hátrányos megkülönböztetést, előítéletet elutasítjuk, az egyén autonómiájának megőrzését, a gyermekek és a felnőtt korú fogyatékos személyek családban nevelkedésükhöz való jogának érvényesülését támogatjuk. Munkánk során ellátottjaink és a helyi, szűk értelemben vett társadalom zavartalan együttélésére törekszünk, a fogyatékossággal élő emberek önrendelkezési jogainak, érdekérvényesítésének biztosításában segítünk.

Ellátási terület:           Nagykanizsa város és 

Nagykanizsa Járás közigazgatási területe, amely 26 települést érint

A szakmai tevékenységünk szemléleti alapja:

Tolerancia, megértés, türelem, következetesség, kedvesség, megbízhatóság, önismeret, megbecsülés munkatársak és ellátottak iránt egyaránt, szakmai tudás, kreativitás, összetartás, a korszerű fizikai, egészségügyi, és mentális ellátás biztosítása.

Támogató szolgálatunk a tanácsadás, esetkezelés, gondozás, felügyelet, készségfejlesztés, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás szolgáltatási elemeket biztosítja. 

A fenti szolgáltatási elemeket intézményünk térítésmentesen biztosítja.

A támogató szolgáltatás biztosításához használt gépjármű alkalmas az elektromos kerekes székes személyek szállítására is, rendelkezik mobilrámpával, valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel. A szállító szolgálat az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében speciális személyi szállítást biztosít, melynek segítségével az egyén eljuthat többek között a munkahelyére, foglalkoztató nappali ellátásra, fejlesztési, oktatási és nevelési intézménybe, képzési helyre, az őt ellátó alap- és szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóhoz, sport és kulturális rendezvények helyszínére.

Személyi segítés keretében az igénybe vevő személy aktív közreműködésével személyre szabott, speciális segítséget nyújtunk élethelyzetéből és állapotából fakadó igényei és szükségletei kielégítése céljából. A közszolgáltatásokhoz való eljutás érdekében a szállító szolgáltatást, szükség és igény szerint szállítás közbeni személyi kísérést biztosítunk személyi segítőink által, rehabilitációs segédeszközök kölcsönzését.

A személyi segítő szolgáltatás a fogyatékos személy aktív közreműködésével segítséget nyújt a fogyatékkal élő személyek személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez.

Meggyőződésünk, hogy az esélyegyenlőség megteremtésével hozzájárulhatunk a fogyatékkal élők mindennapi problémáinak megoldásához, segítünk abban, hogy a társadalom aktív tagjaiként kivegyék részüket a társadalmi felelősségvállalásból. Tevékenységünkkel megakadályozzuk a fogyatékos személyek állapotromlását, segítjük a társadalmi integrációjukat. A megmaradt képességeik, készségeik fejlesztésével, szinten tartásával a saját aktivitásukra támaszkodva segítjük értékteremtő tevékenységeiket, önismeretüket, önbecsülésüket, emberi méltóságon alapuló társadalmi elfogadásukat, támogatjuk az életkörülményeik javítását elősegítő erőforrások feltárását és segítjük a hozzájutás megvalósulását.

A támogató szolgálatnál dolgozó munkatársaink az érdeklődőket ellátják a szükséges információkkal.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a támogató szolgáltatást érintően vállalt eseti szakértői feladatokat Zala és Vas vármegye területére terjedően.

Kérem, hogy keressenek kérdéseikkel és problémáikkal.

Telefonos elérhetőség:

+360 30 485 65 91

Elektronikus levelezés:

tamogato.kanizsa@maltai.hu

Honlap: https://www.maltai.hu/tevekenyseg/intezmeny/107

Madarászné Kele Márta

intézményvezető