proba

Konzorciumi tagok

Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény

8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7. 

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. 

Zalaegerszegi Gondozási Központ

8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 58-60.

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata

8925 Búcsúszentlászló, Petőfi utca 17.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti

Intézményünk pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére a szociális alap- és szociális szakosított ellátások széles palettáját nyújtja.

Az intézmény székhelye Zala vármegyében, Hévíztől 13 km-re Zalaapátiban található.

Az intézmény ellátási területe pszichiátriai betegek szakosított ellátása, támogatott lakhatás tekintetében Budapest főváros közigazgatási területe, a szenvedélybetegek ellátása tekintetében Zala vármegye közigazgatási területe, de a férőhelyek 10 %-áig az intézmény az ellátási területén kívül lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőt is fogadhat.

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás vonatkozásában az ellátási terület a nagykanizsai, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi járások közigazgatási területe. 

A nappali ellátások, fejlesztő foglalkoztatások tekintetében pedig Zala vármegye közigazgatási területe.

Intézményünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Tilaj, Türje, Zalabér, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalavég, Almásháza, Vindornyaszőlős és Zalacsány települések közigazgatási területén biztosítja.

SZOLGÁLTATÁSOK

Pszichiátriai betegek otthona

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti- Székhely (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7.) – pszichiátriai betegek otthona  

pszichiátriai betegeket fogadó otthonban azon krónikus pszichiátriai betegek ellátása történik, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

Az ápolást, gondozást nyújtó otthon az ellátására jogosult személyeknek teljes körű ellátást és a fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhöz igazodóan differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást nyújtanak.

Az otthon akadálymentesített.

Az ellátottak szűkebb életterét biztosító lakószobák kisebb része két ágyas, többségük nagyobb létszámú. Rádió, televízió, videó a szobák egy részében, illetve a társalgókban megtalálható. A szobákban nővérhívó berendezés is rendelkezésre áll. Beköltözéskor a lakó hozhatja saját, megszokott személyes tárgyait, ruházatát. 

Az intézmény napi ötszöri, illetve orvosi javaslatra diétás vagy gyakoribb étkezést biztosít, amelyet tágas ebédlőben fogyaszthatnak el. A napi étkezések lebonyolításában, előkészítésében tevékeny részt vállalhatnak a lakók is.

Az ápolási-gondozási feladatok az ellátott bevonásával történnek olyan tevékenységek végzésében, amelyeket maga tenne meg, ha képes lenne rá.

A folyamatos felügyeletet otthonainkban ápoló-gondozók, szociális szakemberek biztosítják, ezzel biztonságot, nyugodt körülményeket teremtve a lakóknak.

Az egészségügyi ellátás szervezéséről és a prevenciós, illetve gyógyító tevékenység megvalósulásáról intézményünkben orvos gondoskodik.

Az egyéni és közösségi vallás gyakorlására az otthon szomszédságában elhelyezkedő templomban van lehetőség.

Az intézmény lakói részére idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés csoport nyújt segítséget. Itt szakemberek biztosítják a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltésének feltételeit, szükség szerint szociális foglalkoztatást, valamint szocioterápiás foglalkoztatást, a lakó családi- és társas kapcsolatai fenntartásának a feltételeit. A napi sajtó és egy olvasó-, illetve klubszoba is a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja.

A munkatársak által szervezett programokon való részvétel önkéntes, ezeken a lakók érdeklődésüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. Hódolhatnak a hobbijuknak, és a közösségért tenni akarók a műsorok, kirándulások szervezésében is részt vehetnek. Az ellátottak az otthonban működő kulturális szakkörök (irodalmi, kézműves, ének – zene – tánc, stb.) szolgáltatásait önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. 

Szenvedélybetegek otthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú intézménye, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza – Olajág Otthon Kehidakustány (8784 Kehidakustány, Kúria utca 7.)

Intézményünk egyetlen telephelye biztosítja e három ellátási formát azzal a céllal, hogy minőségi szolgáltatások nyújtásával járuljon hozzá a szenvedélybeteg-ellátás új alapokra helyezéséhez.

A szakemberek fő törekvése, hogy az ellátást igénybe vevők integrált és teljes jogú tagjaivá váljanak a társadalomnak, illetve reintegrálódhassanak különböző közösségekbe, amennyiben függőségüket, illetve kontrollvesztő megnyilvánulásaikat megszüntetik.

Ennek eléréséhez alkalmazott eszköz, a szocioterápia a humán tevékenységek teljes skáláját felölelő, a kapcsolatok dinamikájára céltudatosan épülő módszerek összessége, amelyek alapja a beteggel/klienssel/ellátottal és hozzátartozójával egyeztetett, és az egyén képességére, választására alapozott terv megalkotása.

A szakemberek gondoskodnak az ellátott mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítják a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek megelőzésére egyéni, csoportos megbeszélést, a pszichoedukációt – a beteg és a hozzátartozó tájékoztatását a betegségről-, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási, rehabilitációs tervek megvalósítását, valamint a hitélet gyakorlását. A mentálhigiénés ellátás keretében is segítik a telephelyen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok, a terápiás közösség működését. Az intézmény lakói kapcsolatot tartanak fenn önsegítő csoporttal is.

A rehabilitáció tartalma elsősorban az ellátottak egészségügyi állapotának megfelelő szintre hozatala, szinten tartása, a készség- és képességzavarokkal összefüggésben a funkciók javítása, a munkavégző képesség helyreállítása, a szorongás, a félelem és a rossz hangulat feloldása, a megküzdés fejlesztése, a szociális integráció javítása, az önállóság fokozása, a betegségnek megfelelő viselkedés kialakítása, a rizikóviselkedések módosítása, az önkontroll kialakítása és a stressz-menedzsment.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a saját otthonukban élő, 65 év feletti, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt segítségre szoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes emberek igényelhetik a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során biztosítjuk, hogy segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen haladéktalan megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében azonnal intézkedik, szükség esetén pedig további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátást kezdeményezi.

Támogatott lakhatás és szociális alapszolgáltatások

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gondviselés Háza – Napsugár Szolgáltató Központ Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Deák F. u. 3.)

támogatott lakhatás során a pszichiátriai betegek részére biztosítunk szolgáltatást életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességnek megfelelően. A cél az ellátott önálló életvitelének fenntartása, támogatása a lakhatási szolgáltatás biztosításával, a sokrétű mentálhigiénés-, illetve a szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitellel, a közszolgáltatások igénybevételét és a befogadó település közösségi életében való részvételt segítő szolgáltatásokkal. Az igénybe vevő komplex szükségletfelmérése alapján, vagy az erre vonatkozó igény esetén a tizenkét férőhelyes, így családias légkörű elhelyezést biztosító házakban felügyeletet, az étkeztetést, a gondozást, a készségfejlesztést, a tanácsadást, a pedagógiai-, a gyógypedagógiai segítségnyújtást, a szállítást, a háztartás vezetését támogató vagy a háztartás vezetését pótló szolgáltatást biztosítunk.

Kékibolya Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 107.)

Vadvirág Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 155.)

Kéknefelejcs Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Templom utca 8.)

Nárcisz Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Templom utca 2.)

Orgona Ház Zalaapáti (8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 121./A.)

Szegfű Ház Egeraracsa (8765 Egeraracsa, Fő u. 72.)

Szociális alapszolgáltatások

Intézményünk szolgáltató központja a támogatott lakhatásban élők részére szociális alapszolgáltatásként étkeztetést, házi segítségnyújtást, pszichiátriai betegek közösségi ellátását és a pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtja.

Foglalkoztatás

Az intézményen belüli foglalkoztatás célja a munkavégzésre képes ellátottak foglalkoztatása, valamint meglévő képességeik fejlesztése, szinten tartása. 

A foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő keretben történik. A foglalkoztatásban, illetve a munkában való részvétel a lakók részéről önkéntes.

A fejlesztő foglalkoztatás történhet határozott idejű munkaviszony, vagy fejlesztési jogviszony alapján. 

A határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás az ellátottat a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre készíti fel, míg a fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja a munkavégzéssel összefüggő készségek helyreállítása, fejlesztése, végső soron pedig az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

szocioterápiás foglalkozás célja a lakó képességeinek szinten tartása és fejlesztése. A formáit a szakemberek az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg a fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.

A szocioterápiás foglalkoztatások formái lehetnek:

 • munkaterápia,
 • terápiás és készségfejlesztő foglalkozás,
 • képzés.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a közösségi ellátások és a támogatott lakhatás ellátási formák szakmatámogatását vállalta Vas és Zala vármegye területére terjedően.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését, és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársamhoz.

Intézményünk székhelye:

8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7.

Honlap: www.maltai.hu

Ódor Richárd

intézményvezető

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Gondviselés Háza – Domb Otthon Zalaapáti


Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete legfőképpen Zala megye szociális ellátásában, karitatív tevékenységekben, véradásszervezésben, katasztrófavédelemben, önkéntesek foglalkoztatásában és képzésében, egészségügyi ismeretek oktatásában, képzési programok lebonyolításában tevékenykedik. A megközelítőleg 6.000 fős taglétszámával a megye legnagyobb civil szervezete, amely 135 településen van jelen.

Feladataink ellátása során, számos területen törekszünk önkéntesek bevonására, különös tekintettel a véradásszervezés, adománygyűjtés, katasztrófavédelem területére, illetve jelentős az ifjúsági szervezetünk önkénteseinek száma is, akik például baleseti szimulációkon, képzett imitátorként segítik a minél reálisabb megvalósítását a gyakorlatoknak.

Szervezetünk szociális intézményei fókuszában kezdetben legfőképpen a hajléktalanság, lakásvesztés problémaköre állt. Zalaegerszeg és Nagykanizsa városokban a 90-es évek elejétől működtetjük az ehhez kapcsolódó intézményrendszert, így először az átmeneti szállásokat, és a családok átmeneti otthonait. A folyamatosan változó szociálpolitikai irányok adta keretek között törekedtünk az intézményeink szolgáltatási körét a lehető legszélesebbre nyitni, így másfél évtizeden keresztül működtettünk kistérségi családsegítő szolgálatokat is. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások spektrumának változásai hozták létre a fogyatékkal élők ellátásának, valamint a szenvedély- és pszichiátriai betegek ellátásának bekerülését az ellátási palettánkba. A jelenleg fenntartott ellátásaink az alapszolgáltatásoktól a szakosított ellátásokig szinte minden ellátotti csoport számára nyújtanak szolgáltatásokat.

Szolgáltatásaink a megye városain kívül a hozzájuk tartozó kistérségekben is jelen vannak. Intézményi elhelyezésben 295 engedélyezett férőhelyen láttunk el ellátottakat (hajléktalan személyek, családok), alapszolgáltatási formákban, lakókörnyezetükben átlagosan 920 ellátottat gondoztunk, közülük megközelítőleg 700 fő időskorú részesült házi gondozásban, a többi ellátott fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg ember.

Szakmatámogatási tevékenységeink túlnyomó része a Vöröskereszt szervezetén belül működő szakmai munkacsoportok munkájának támogatására koncentrál jelenleg, az itt folyó munka során az egyes ellátási területek speciális problémáinak megoldásában, illetve a közös módszertani irányvonalak, egységes ellátási elvek kidolgozásában veszünk részt.

A hajléktalanellátás és a housing first („elsőként lakhatást”) szemléletű programok, illetve a hajléktalan emberek önálló lakhatását támogató tevékenységek, valamint az utcai szociális szolgálatok működéséhez kapcsolódóan szakmatámogatási tevékenységünk a Nyugat-Dunántúli Regionális Diszpécserszolgálaton keresztül, illetve egyes európai uniós programok megvalósításán keresztül zajlik, illetve zajlott.

Jelenlegi munkánk során a diszpécserszolgálat koordinálja Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, és Zala megye területén a hét minden napján, 24 órás szolgálatban a régió utcai szociális szolgálatainak működését. 

Ennek keretén belül a szakemberek részére szakmatámogató műhelytalálkozókat szervez, elősegíti a területén működő hajléktalanellátó szervezetek pályázati tevékenységét. A rászorulók segítése érdekében adatokat gyűjt a területén működő hajléktalanellátó intézmények szabad kapacitásairól – különös tekintettel a téli krízisidőszak ellátására-, elősegíti a közterületen élő, krízishelyzetbe került hajléktalan emberek, családok elhelyezését. Ugyancsak a szakterület támogatása érdekében időszaki kiadványok készítésében működik közre, felméri a működési területén tapasztalható ellátási hiányokat, azokkal kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg a szaktárcának, részt vesz a minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány felkérésére végzett adatgyűjtésekben, elemzésekben. Mindezeken túl pedig törekszik rá, hogy elősegítse a szakmaközi együttműködések kialakítását, formalizálását a települési hajléktalanügyi fórumokon történő részvétellel, azok szervezésében való közreműködésével.

Az unió támogatásával megvalósult TÁMOP 5.3.3 programok során szervezetünk mintegy hét éven keresztül vett részt a hajléktalan emberek reintegrációját szolgáló módszertani kiadványok elkészítésében, valamint a regionális hálózat működtetésében, a megvalósítók szakmai, módszertani támogatásában.

Jelenleg a FEAD programok magyarországi megvalósulásaként működő RSZTOP programok hajléktalanok étkeztetését biztosító programjának együttműködő partnereként rendszeres résztvevői vagyunk a bizottság által működtetett nemzetközi együttműködést és tapasztalatcserét biztosító FEAD Community rendezvényeinek. A jövőben várható housing first szemléletű programokra készülve pedig aktívan veszünk részt az ESF Transnational Cooperation Platform HF módszertan összhangját elősegíteni hivatott rendezvényeken is.

Szakmatámogatási tevékenységünkön belül szeretnénk az eddigiekben jól bevált együttműködési platformokat tovább fejleszteni, a saját régiónkban a rendszeres műhelymunkát meghonosítani a más célcsoporttal rendelkező ellátók körében is. Fontosnak tartjuk, hogy olyan háttértevékenységet tudjunk végezni, ami a tapasztalatok, jó gyakorlatok összegyűjtésén és megosztásán túl, az ellátók véleményének, az ellátottak igényeinek megfelelő irányba tudja fejleszteni a szakmatámogatással érintett területeken működő szolgáltatásokat, így költséghatékonyabbá és szükségletorientáltabbá tudja tenni az ellátások tevékenységeit.

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által működtetett további intézmények, szolgáltatások: 

Családok Átmeneti Otthona (8900 Zalaegerszeg, Hock János utca 98.)

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u. 33.)

Támogató szolgálatok (Zalaegerszeg és kistérsége, Zalaszentgrót és kistérsége, valamint Pacsa, Keszthely, Nagykanizsa és a környező településeken)

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 29.)

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 29.)

Idősgondozási Központ (8800 Nagykanizsa, Sugár út 28.)

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja törekszik arra, hogy minél komplexebb megközelítést alkalmazzon a hajléktalanság problémakörének kezelésére, így ellátásaink a lehető legszélesebb spektrumát fogják át a rendelkezésre álló lehetőségeknek, illetve folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat a felmerülő igényekhez igazítva.

Elsődleges ellátási területünk Zalaegerszeg és vonzáskörzete, de az ország egész területéről fogadjuk az éjjeli menedékhelyen, a téli krízis időszakban az időszakos éjjeli menedékhelyen, az átmeneti szálláson és a nappali melegedőben a férfi és női rászorulókat, és kerekesszékes ügyfeleket egyaránt. A népkonyha napi 120 adag meleg étel kiosztásával támogatja a nélkülözni kényszerülőket.  

Az Utcai Szociális Szolgálataink közül kettő Zalaegerszeg és vonzáskörzetét, egy pedig Keszthely Járás területét látja el.

Zala megye teljes területén üzemelő Krízisautó szolgáltatásunk a téli időszakban (november 1-től április 30-ig) heti hét nap 24 órában működik. 

A Hajléktalanok Ellátására Szerződött Háziorvosi Szolgálat Zalaegerszegen és Nagykanizsán heti 30 órában gondoskodik a hajléktalan emberek háziorvosi ellátásáról.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a hajléktalan személyek átmeneti szállása, a hajléktalanok nappali melegedője, az éjjeli menedékhely, a népkonyha és az utcai szociális munka ellátási formák szakmatámogatását vállalta Zala és Vas megye területére kiterjedően.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársunkhoz.

Intézmény székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Hock János utca 98. 

Telefonos elérhetőség: 0630/716-2622

Honlap:  http://www.zalamegye.voroskereszt.hu és https://hajlektalan.info

Kardos Tibor Ádám

szakmai vezető


Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások egy intézményi központtal 10 telephelyen kerülnek megszervezésre.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén biztosítja az étkeztetést, az idősek nappali ellátását, az idősek átmeneti elhelyezését, valamint a gyermekek átmeneti elhelyezését – helyettes szülői ellátást, családok átmeneti otthonát.

Továbbá Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával feladatellátási szerződést kötött közös önkormányzati hivatal közigazgatási területére, valamint települések közigazgatási területére is kiterjedően a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására. Intézményünk Szombathelyi Járás területén család- és gyermekjóléti központot működtet. Ellátja a közösségi szociális munka feladatait, és speciális, egyéb szolgáltatást biztosít.

Az intézmény filozófiája

Az intézmény komplex segítséget nyújt a szolgáltatásait igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét. A segítő munka során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a családok társadalmi helyzetének javítása.

Az intézmény feladatainak az Alapító Okirata, valamint a vonatkozó jogszabályok adnak keretet. A munkának irányt ad a szociális munka Etikai Kódexe. Az intézmény nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látja el feladatait. A szakmai tevékenység során a titoktartás és az információk felelős kezelése biztosított.

Az intézmény a feladatellátás során tudatosan vállalja:

 • a szociális munka hármas eszköztárának – ismereteknek, készségeknek és értékrendnek – a folyamatos fejlesztését,
 • a szociális munka Etikai Kódexében rögzített normák betartását,
 • az önismeret és a személyiség folyamatos fejlesztését,
 • a szakmai tudás folyamatos gyarapítását,
 • a forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítését és formálását,
 • a kliensek problémamegoldó kapacitásának fejlesztését,
 • a hátrányos helyzetűek és kisebbségben élők társadalmi képviseletét,
 • a társadalmi normák, értékek közvetítését a kliensek felé,
 • a szociálpolitika formálását,
 • a társadalmi szolidaritás erősítését.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, idős személyek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak gondozóháza, gyermekek átmeneti gondozása ellátási formák szakmatámogatását vállalta Vas megye területére kiterjedően.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársunkhoz.

Intézmény székhelye:

9700 Szombathely, Széll K. u. 4. 

Telefonos elérhetőség: 94/505-281

Honlap: www.szszkpszhely.hu

Kulcsár Lászlóné

intézményvezető


Gondviselés Háza-Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc

A Gondviselés Háza – Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc és a Gondviselés Háza – Szivárvány Lakóotthon az integrált intézmény székhelyén nyújtanak ellátást, míg a Gondviselés Háza – Tulipánfa Otthon, a Gondviselés Háza – Orgona Lakóotthon, a Gondviselés Háza – Tőzike Lakóotthon, valamint a Gondviselés Háza – Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló intézmények telephelyen nyújtott ellátások, mindösszesen 485 fő (435 fő fogyatékossággal élő és 50 fő időskorú) igénybevevő részére.

A székhely intézmény 1951. óta működik Iváncon az „Őrség kapujában”; gróf Sigray Antal volt családi birtokán. A 20 holdon fekvő földterület nagy része kastélypark, amely az országban is egyedülálló fafajai gazdagságával. Itt található Magyarország legnagyobb, és legidősebb kb. 235 éves tulipánfája. A kastély és a hozzátartozó épületegyüttes műemlék védelem alatt áll.

Nevezetességei többek között az impozáns, faburkolatú könyvtárszoba, a márvánnyal borított egyedülálló fürdőszoba, a cararrai márványból készült kandallókkal felszerelt társalgó, és a stukkódíszítéses lakószobák.

Az intézményben konyha, mosoda és kisegítő gazdaság működik. Emellett a fejlesztő foglalkoztatás keretében bio-gazdálkodást is folytatunk, amely 2005. év óta tanúsított bio-minősítéssel rendelkezik. A biogazdálkodás során termesztett zöldségek, gyümölcsök, palánták, és a kézműves műhelyben előállított termékeink megvásárolhatók intézményünk parkolójában működő Tulipánfa Boltban, illetőleg kiállításokon és vásárokon.

Szociális szolgáltatásunk célja az igénybevevő korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátás biztosítása, valamint az ellátottak pszichés gondozása, továbbá célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése, foglalkoztatásuk biztosítása.

Ellátottaink emberi méltóságának, azonos jogának, esélyegyenlőségének elismerése és elismertetése; életük kiteljesítésének segítése a feladatunk a Gondviselés Házában.

Szolgáltatásunk révén javíthatunk életkörülményeiken, segítünk a napi problémák megoldásában, az elmagányosodás kiküszöbölésében. 

Fő profilunk az ápolás-gondozás, ezért legfőbb mértékben a feladatok is ehhez kapcsolódnak. Munkánkat hivatástudattal, elkötelezettséggel végezzük, a minőségi ápolás követelményei szerint igyekszünk ellátottaink szükségleteit maradéktalanul kielégíteni.

Az ápolói munka a fizikai és pszichés ellátáson túlmutató tevékenység. Szakmai igényességünk és céljaink megvalósítása érdekében a mindennapi rutin munkát a folyamatosan bővülő ismeretek alkalmazásával végezzük.

Az intézmény munkatársai együttműködve mindent megtesznek a lakók testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében. Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítésén, valamint a lakók mentálhigiénés ellátásának biztosításán az intézmény valamennyi dolgozója együtt tevékenykedik.

Hitélet: Lehetőséget biztosítunk a különböző vallási felekezetek képviselői számára a lakókkal való rendszeres kapcsolattartásra. A mozgásukban korlátozott ellátottak lakószobájukban fogadhatják az egyház képviselőit. Az egyéni vallási ceremóniák – szentgyónás, szentáldozás, betegek kenete, úrvacsora stb.- zavartalan gyakorlását szintén elősegítjük. Az Istentiszteletek, misék idejéről és egyéb lehetőségekről külön tájékoztatjuk lakóinkat. Az intézmény ellátottjai kötelesek lakótársaik vallási, hitbeli hovatartozását tiszteletben tartani, egymás méltóságteljes vallásgyakorlását elősegíteni.

Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez, továbbá fejlesztő és akkreditált foglalkoztatást biztosítunk.

A szocioterápiás foglalkozások formáit, az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztanunk, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzéseinkkel összhangban. 

Munkaterápia keretében foglalkoztatott lakóink munkaterápiás jutalom ellenében segítenek az udvari munkákban és az osztályokon.

Terápiás és készségfejlesztő foglalkozásban részesül intézményünk többi lakója: kiscsoportos foglalkozások és egyéni fejlesztés keretében – képességeik és érdeklődésük figyelembevételével. Ilyen foglalkozások: imaórák, felolvasások, egészségmegőrző testmozgás, irodalom és kézműves szakkör, skoláris ismeretek szinten tartása, szituációs helyzetgyakorlatok stb. 

Az ellátottak részvétele a foglalkozásokon önkéntes. A televízió nézés, rádióhallgatás, az egyéni illetve a csoportos igény szerinti filmvetítés, könyvtári könyvek, hanganyagok kölcsönzése folyamatosan biztosított. Kirándulásokat, kulturális rendezvényeket, színház- és mozi látogatásokat, kreatív foglalkozásokat szervezünk évente több alkalommal.

Mozgásterápiát tornacsarnokunkban egyéni és kiscsoportos keretek között végzünk. Lehetőséget kínálunk kosárlabda, kerékpár, labdarúgás és asztalitenisz szakágakban a sportolásra, és a versenyzésre. Intézményünk kosárlabdacsapata rendszeresen részt vesz a Magyar Speciális Olimpia országos és regionális kosárlabdaversenyein.

Fejlesztő foglalkoztatási, és ellátási szakmai programunk alapja, hogy az értelmileg akadályozott emberek – képesek alkotó, értékteremtő munkát végezni, értékesíthető termékeket készíteni, és szolgáltatásokat nyújtani. 

Az Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás keretében lakóinkat a bio- gazdaság területén, porta szolgálat, állatgondozás, kézműves és mosodai tevékenységben foglalkoztatjuk.

Az Szt. szerinti fejlesztési jogviszony szerinti foglalkoztatásban részt vevő lakóink foglalkoztatása az alábbi tevékenységekben valósul meg: portai szolgálat, park- és állatgondozás, bio-kertészet, takarítás, eladói tevékenység, mosodai és kézműves tevékenység.

Vásározásokon, piacon, rendezvényeken a kézműves és biotermékeink értékesítésével a többségi társadalom fogyatékos emberekkel szembeni attitűdjét is alakítani tudjuk, valamint segítjük a társadalmi el-, és befogadást. 

Egyéni, és kiscsoportos fejlesztéseink során a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevőknek a munkavégzéshez való pozitívabb attitűd kialakítását, tudatosítását, ill. a munkavégző képesség összetevőinek magasabb szintre történő fejlesztését tűztük ki célul, mint például: munkától való eltérülés leküzdése, kitartás fokozása, a munka előnyeinek megismertetése, megfelelő hozzáállás elősegítése, munkavégzésük nyomon követése. A táplálkozáson belül kulturált étel-, italfogyasztás és készítés, a személyes higiéné tekintetében a tisztálkodás, a megfelelő időjáráshoz, alkalomhoz igazodó öltözködés, pénzkezelés, stb.

Rendkívül fontosnak tartjuk a szociális önállóság fejlesztését (társas kapcsolatok, önálló étkezés stb.) Intézményi szakmai programunk szolgáltatásai messzemenően illeszkednek a fejlesztő foglalkoztatás rendszeréhez, de elsősorban az egyéni igényekhez. 

Ennek megfelelően, a munka, mint a fejlesztés speciális eszköze, komplex módon járul hozzá otthonlakóink szocializációjához, integrációjához, autonómiájához, és normalizációjához. Hiszen az értelmileg akadályozott emberek akkor jelennek meg sikeres és magabiztos emberként a társadalomban, ha ismerik és elfogadják önmagukat, ha a szociális szolgáltatást végzők segítségével összehangolják képességeiket és valós lehetőségeiket.

Azon ellátottaink esetében ahol a fejlesztési célok megvalósulnak, illetve a fejlesztő foglalkoztatásban nem tudnak részt venni indokolt az akkreditált vagy a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatás. Az akkreditált foglalkoztatásban történő részvételre a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására helyben létesített akkreditált telephelyen van lehetőség.

Lakóotthonok: 

Intézményünk három, értelmükben akadályozott személyek részére fenntartott lakóotthont működtet, melyek ellátási formájukat tekintve: ápoló – gondozó célú lakóotthonok. A fogyatékos személyek önállóságának, egyéni lehetőségeinek kiterjesztését: az autonómia elvét; a hétköznapi életfeltételek elérhetőségét: a normalizáció elvét, valamint a másik személy integritásának kölcsönös elismerését: az integráció elvét jelenleg lakóotthonaink által kínált életforma nyújtja a leghatékonyabban. 

Az Orgona Lakóotthon 8 fő részére biztosít ellátást. Az ellátást igénybevevők által szervezett közösség szakmai szempontból (re)habilitációs célúnak tekinthető, ám jogszabályi megfogalmazás szerint nem az. 

A Szivárvány Lakóotthon 10 fő részére biztosít lakóotthoni ellátást, lakói segítő személyek részvételével működő közösség.

A Tőzike Lakóotthon 12 fő részére biztosít ellátást, amely szintén segítő személyek részvételével működő közösség.

Szakmai célkitűzésünk, hogy a lakóotthonban élő ellátottak a lehető legrövidebb idő alatt a fejlesztő pedagógia és a személyre szabott szociális ellátás hatására képessé váljanak az önálló életvitelre, az emberi szükségleteket szolgáló napi ismeretek teljesítésére, begyakorlására. 

A lakók elhelyezése írásbeli vagy szóbeli kérelemre történik. Felnőtt korú, értelmileg akadályozott, illetve időskorú személyek fogadására van lehetőségünk.

Intézményünk szakmai, fejlesztési programjaiban az időskorú, és akadályozottsággal élő emberek személyiségéből indulunk ki, s alapvető jognak tekintjük, hogy otthonlakóink egyéni képességeik szerint méltóságteljes emberi életet élhessenek.

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az értelmileg akadályozott emberek, és időskorú lakóink otthon érezhessék magukat, illetve megfelelő segítséget kapjanak ahhoz, hogy teljes életet élhessenek. Szakmai szolgáltatásunk során messzemenőkig szem előtt tarjuk, hogy az ellátottak állapota különböző, s mindannyiukat igyekszünk a szükséges mértékben, a strukturált ellátás keretében gondozni, és képességeiket kiteljesíteni.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a fogyatékos személyek otthona ellátási forma szakmatámogatását vállalta.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését, és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársamhoz.

Intézményünk telephelyei:

 Gondviselés Háza Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
Cím:  9919 Csákánydoroszló, Fő út 11.
Telefonos elérhetőség.: 94/542-200

Gondviselés Háza Tulipánfa Otthona
9931    Ivánc, Kossuth L. u. 3-3/A. 
Telefonos elérhetőség: 94/542-037

Gondviselés Háza Orgona Lakóotthon
9931    Ivánc, Kossuth L. u.70.       
Telefonos elérhetőség: 94/442-206

Gondviselés Háza Szivárvány Lakóotthon
9931 Ivánc, Kossuth L. u.1.
Telefonos elérhetőség.: 94/542-037

Gondviselés Háza Tőzike Lakóotthon
9931 Ivánc, Kossuth L. u.1.
Telefonos elérhetőség: 94/542-037

Varga Annamária

intézményvezető