Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény

Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény, illetve jogelődjei 1951. október 3. óta működnek Búcsúszentlászló és Zalaapáti településeken. Intézményünk integrált intézményként fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátásáról gondoskodik, számukra a szociális alap- és szociális szakosított ellátások széles palettáját nyújtja.

Az intézmény székhelye Zala megyében, Hévíztől 13 km-re Zalaapátiban található.

Az intézmény ellátási területe fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek szakosított ellátása tekintetében Budapest főváros közigazgatási területe, a szenvedélybetegek ellátása tekintetében Zala megye közigazgatási területe, de a férőhelyek 10 %-áig az intézmény az ellátási területén kívül lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőt is fogadhat.

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás szociális alapellátások vonatkozásában az ellátási terület a nagykanizsai, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi járások közigazgatási területe. 

A nappali ellátások, fejlesztő foglalkoztatások tekintetében Zala megye közigazgatási területe az ellátási területünk.

Intézményünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Tilaj, Türje, Zalabér, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalavég, Almásháza, Vindornyaszőlős és Zalacsány települések közigazgatási területén biztosítja.

SZOLGÁLTATÁSOK

Pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek ápoló, gondozó otthonai

Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Szolgáltató Központ (8925 Búcsúszentlászló, Arany János utca 17.) – fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona  

Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény – Székhely (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7.) – pszichiátriai betegek otthona  

Az intézmény által működtetett fogyatékos személyek otthonában azok a fogyatékos személyek élnek, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.    Számukra az intézményi ellátás úgy szervezzük, hogy az állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen.

pszichiátriai betegeket fogadó otthonokban azon krónikus pszichiátriai betegek ellátása történik, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

Az ápolást, gondozást nyújtó otthonok az ellátására jogosult személyeknek teljes körű ellátást, és a fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhöz igazodóan differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást nyújtanak.

Az otthonok akadálymentesítettek. Az ellátottak szűkebb életterét biztosító lakószobák kisebb része két ágyas, többségük nagyobb létszámú. Rádió, televízió, videó a szobák egy részében, illetve a társalgókban megtalálható. A szobákban nővérhívó berendezés is rendelkezésre áll. Beköltözéskor a lakó hozhatja saját, megszokott személyes tárgyait, ruházatát. 

Az intézmény napi ötszöri, illetve orvosi javaslatra diétás vagy gyakoribb étkezést biztosít, amelyet tágas ebédlőben fogyaszthatnak el. A napi étkezések lebonyolításában, előkészítésében tevékeny részt vállalhatnak a lakók is.

Az ápolási-gondozási feladatok az ellátott bevonásával történnek olyan tevékenységek végzésében, amelyeket maga tenne meg, ha képes lenne rá.

A folyamatos felügyeletet otthonainkban ápoló-gondozók, szociális szakemberek biztosítják, ezzel biztonságot, nyugodt körülményeket teremtve a lakóknak.

Az egészségügyi ellátás szervezéséről és a prevenciós, illetve gyógyító tevékenység megvalósulásáról intézményünkben orvos gondoskodik.

Az egyéni és közösségi vallás gyakorlására a közösségi termekben, illetőleg Búcsúszentlászlón és Zalaapátiban az otthon szomszédságában elhelyezkedő templomban van lehetőség.

Az intézmény lakói részére idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés csoport nyújt segítséget. Itt szakemberek biztosítják a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltésének feltételeit, szükség szerint szociális foglalkoztatást, valamint szocioterápiás foglalkoztatást, a lakó családi- és társas kapcsolatai fenntartásának a feltételeit. A napi sajtó és egy olvasó-, illetve klubszoba is a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja.

A munkatársak által szervezett programokon való részvétel önkéntes, ezeken a lakók érdeklődésüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. Hódolhatnak a hobbijuknak, és a közösségért tenni akarók a műsorok, kirándulások szervezésében is részt vehetnek. Az ellátottak az otthonban működő kulturális szakkörök (irodalmi, kézműves, ének – zene – tánc, stb.) szolgáltatásait önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. 

Szenvedélybetegek otthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú intézménye

Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Olajág Otthon (8784 Kehidakustány, Kúria utca 7.)

Intézményünk egyetlen telephelye biztosítja e három ellátási formát azzal a céllal, hogy minőségi szolgáltatások nyújtásával járuljon hozzá a szenvedélybeteg-ellátás új alapokra helyezéséhez.

A szakemberek fő törekvése, hogy az ellátást igénybe vevők integrált és teljes jogú tagjaivá váljanak a társadalomnak, illetve reintegrálódhassanak különböző közösségekbe, amennyiben függőségüket, illetve kontrollvesztő megnyilvánulásaikat megszüntetik.

Ennek eléréséhez alkalmazott eszköz, a szocioterápia a humán tevékenységek teljes skáláját felölelő, a kapcsolatok dinamikájára céltudatosan épülő módszerek összessége, amelyek alapja a beteggel/klienssel/ellátottal és hozzátartozójával egyeztetett, és az egyén képességére, választására alapozott terv megalkotása.

A szakemberek gondoskodnak az ellátott mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítják a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek megelőzésére egyéni, csoportos megbeszélést, a pszichoedukációt – a beteg és a hozzátartozó tájékoztatását a betegségről-, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási, rehabilitációs tervek megvalósítását, valamint a hitélet gyakorlását. A mentálhigiénés ellátás keretében is segítik a telephelyen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok, a terápiás közösség működését. Az intézmény lakói kapcsolatot tartanak fenn önsegítő csoporttal is.

A rehabilitáció tartalma elsősorban az ellátottak egészségügyi állapotának megfelelő szintre hozatala, szinten tartása, a készség- és képességzavarokkal összefüggésben a funkciók javítása, a munkavégző képesség helyreállítása, a szorongás, a félelem és a rossz hangulat feloldása, a megküzdés fejlesztése, a szociális integráció javítása, az önállóság fokozása, a betegségnek megfelelő viselkedés kialakítása, a rizikóviselkedések módosítása, az önkontroll kialakítása és a stressz-menedzsment.

Támogatott lakhatás

A támogatott lakhatás során a fogyatékos személyek, a pszicho-szociális fogyatékkal élő személyek/pszichiátriai betegek részére biztosítunk szolgáltatást életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességnek megfelelően. A cél az ellátott önálló életvitelének fenntartása, támogatása a lakhatási szolgáltatás biztosításával, a sokrétű mentálhigiénés-, illetve a szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitellel, a közszolgáltatások igénybevételét és a befogadó település közösségi életében való részvételt segítő szolgáltatásokkal. Az igénybe vevő komplex szükségletfelmérése alapján, vagy az erre vonatkozó igény esetén a tizenkét férőhelyes, így családias légkörű elhelyezést biztosító házakban felügyeletet, az étkeztetést, a gondozást, a készségfejlesztést, a tanácsadást, a pedagógiai-, a gyógypedagógiai segítségnyújtást, a szállítást, a háztartás vezetését támogató vagy a háztartás vezetését pótló szolgáltatást biztosítunk.

Hajnalka Otthon (8999 Zalalövő, Kossuth Lajos utca 173.)

Tőzike Otthon (8921 Zalaszentiván, Kossuth Lajos utca 19.)

Kékibolya Otthon (8741 Zalaapáti, Jókai utca 107.)

Vadvirág Otthon (8741 Zalaapáti, Jókai utca 155.)

Kéknefelejcs Otthon (8741 Zalaapáti, hrsz. 588/6.)

Nárcisz Otthon (8741 Zalaapáti, hrsz. 588/9.)

Orgona Otthon (8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 121.)

Szegfű Otthon (8765 Egeraracsa, Fő u. 76.)

Szociális alapszolgáltatások

Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Napsugár Szolgáltató Központ (8741 Zalaapáti, Deák F. u. 3.) – közösségi alapú szolgáltatás pszichiátriai betegek részére

Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Szolgáltató Központ (8925 Búcsúszentlászló, Arany János utca 17.) – közösségi alapú szolgáltatás fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek részére

Intézményünk szolgáltató központjai a támogatott lakhatásban élők részére szociális alapszolgáltatásként étkeztetést, házi segítségnyújtást, pszichiátriai betegek közösségi ellátását, támogató szolgáltatást, és a pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtja.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a saját otthonukban élő, 65 év feletti, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt segítségre szoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes emberek igényelhetik a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során biztosítjuk, hogy segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen haladéktalan megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében azonnal intézkedik, szükség esetén pedig további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátást kezdeményezi.

Foglalkoztatás

Az intézményen belüli foglalkoztatás célja a munkavégzésre képes ellátottak foglalkoztatása, valamint meglévő képességeik fejlesztése, szinten tartása. 

A foglalkoztatása  az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő keretben történik. A foglalkoztatásban, illetve a munkában való részvétel a lakók részéről önkéntes.

A fejlesztő foglalkoztatás történhet határozott idejű munkaviszony, vagy fejlesztési jogviszony alapján. 

A határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás az ellátottat a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre készíti fel, míg a fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja a munkavégzéssel összefüggő készségek helyreállítása, fejlesztése, végső soron pedig az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

szocioterápiás foglalkozás célja a lakó képességeinek szinten tartása és fejlesztése. A formáit a szakemberek az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg a fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.

A szocioterápiás foglalkoztatások formái lehetnek:

  • munkaterápia,
  • terápiás és készségfejlesztő foglalkozás,
  • képzés.

Konzorciumi vállalásunk:

Intézményünk a szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer létrehozását célul kitűző konzorciumban a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és a támogatott lakhatás  ellátási formák szakmatámogatását vállalta Zala és Vas megye területére terjedően.

Kérem, hogy támogassák konzorciumunk működését, és kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak munkatársamhoz.

Intézményünk székhelye:

8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7.

Honlap: http://fagyongyotthon.hu

Ódor Richárd

intézményvezető